Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia aerocasco statków powietrznych Lotnictwa Straży Granicznej

Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 500 44 22 , fax. 022 500 47 81
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
  ul. Podchorążych 38 38
  00-463 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 500 44 22, fax. 022 500 47 81
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia aerocasco statków powietrznych Lotnictwa Straży Granicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczeniowa aerocasco niżej wymienionych statków powietrznych Lotnictwa Straży Granicznej wraz ze standardowym oraz specjalistycznym wyposażeniem zamontowanym na tych statkach: śmigłowiec PZL KANIA o znaku rej. SN-22XG;śmigłowiec PZL KANIA o znaku rej. SN-23XG;śmigłowiec PZL KANIA o znaku rej. SN-24XG;śmigłowiec PZL KANIA o znaku rej. SN-25XG;śmigłowiec PZL KANIA o znaku rej. SN-27XG;śmigłowiec W-3 Sokół o znaku rej. SN-30XG; śmigłowiec W-3 AM ANAKONDA o znaku rej. SN-33XG;samolot PZL M-28 05 SKYTRUCK o znaku rej. SN-60YG; samolot M-20 MEWA o znaku rej. SN-50YG, realizujących zadania ustawowe na terenie RP oraz zasięgu terytorialnym pozostałych krajów Europy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665141409
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazgraniczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach