Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 18.01.2011 r. do 31.12.2012 r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 6353289 , fax. 0-22 8877828
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
  ul. Świętojerska 9 9
  00-236 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 6353289, fax. 0-22 8877828
  REGON: 14017194800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 18.01.2011 r. do 31.12.2012 r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od 18.01.2011 r. do 31.12.2012 r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. w zakresie: ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie mienia w transporcie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665164004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mscdn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach