Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa gotowych ciepłych posiłków - jednodaniowych obiadów do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Tuliszków

Gmina i Miasto Tuliszków ogłasza przetarg

 • Adres: 62-740 Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2793116 , fax. 063 2892105
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Tuliszków
  Plac Powstańców Styczniowych 1 1
  62-740 Tuliszków, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2793116, fax. 063 2892105
  REGON: 00052957400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tuliszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa gotowych ciepłych posiłków - jednodaniowych obiadów do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Tuliszków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych ciepłych posiłków - jednodaniowych obiadów (II danie) jako porcje w opakowaniach jednorazowego użytku, dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 5 lat uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Tuliszków: a) Punkt Przedszkolny w Smaszewie b) Punkt Przedszkolny w Tarnowej c) Punkt Przedszkolny w Ogorzelczynie, d) Punkt Przedszkolny w Kiszewach 2. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 2 kwietnia 2012 roku do 31 stycznia 2014 roku, w ilości około 50 posiłków dziennie, 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) z cztero tygodniowa przerwą w okresie wakacyjnym (sierpień). Szacunkowa ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy wyniesie 17.500 posiłków. 3. Posiłki Wykonawca dostarczał będzie na własny koszt, w opakowaniach jednorazowego użytku gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw wraz z jednorazowymi sztućcami. 4. Posiłki będą dostarczane w godz. 10.30 - 11.30 5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 14.00 dnia poprzedniego, zapotrzebowanie będzie składane na zasadach równorzędności faxem, e-mailem lub telefonicznie. 6. Zmawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. Liczba posiłków podana w SIWZ jest wartością szacunkową, służy obliczeniu ceny oferty i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające z faktycznie zrealizowanych usług. 7. Wynagrodzenie wykonawcy będzie naliczane wg. zaoferowanej ceny jednostkowej za posiłek, na podstawie ilości faktycznie dostarczonych posiłków. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania posiłków gdy są niezgodne z SIWZ oraz umową. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Przedszkolaki górą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tuliszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach