Przetargi.pl
Wytwarzanie i wydawanie obiadów dla uczniów z Zespołu Szkół w Bolewicach i Miedzichowie

Gmina Miedzichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-361 Miedzichowo, ul. Poznańska 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4410240 , fax. 61 4410250
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedzichowo
  ul. Poznańska 12 12
  64-361 Miedzichowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4410240, fax. 61 4410250
  REGON: 00054624200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wytwarzanie i wydawanie obiadów dla uczniów z Zespołu Szkół w Bolewicach i Miedzichowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wytwarzanie i wydawanie obiadów dla uczniów z Zespołu Szkół w Bolewicach i Miedzichowie, dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży oraz osób starszych zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. Obiady powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełno wartościowych produktów i urozmaiconych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzichowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach