Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych do szkół w okresie od 02 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 roku

Gmina Ceków-Kolonia ogłasza przetarg

 • Adres: 62-834 Ceków, Ceków-Kolonia 51
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7631002 , fax. 062 7631151
 • Data zamieszczenia: 2012-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ceków-Kolonia
  Ceków-Kolonia 51 51
  62-834 Ceków, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7631002, fax. 062 7631151
  REGON: 00054116700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cekow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych do szkół w okresie od 02 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych do szkół w okresie od 02 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 roku, w ilości ok. 46 obiadów dziennie, 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) realizowane sukcesywnie i stosownie do potrzeb, zgodnie z siedzibą placówek, której dotyczy zamówienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dostawy obiadów, o którym mowa w pkt. III 1, realizowane będą w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, które będzie składane na zasadach równorzędności faxem, e-mailem lub telefonicznie zgodnie z siedzibą placówki, której dotyczy zamówienie: Obiady dwudaniowe (ok. 17 obiadów dziennie) dla Zespołu Szkół w Kamieniu Obiady dwudaniowe ( ok. 5 obiady dziennie) dla Zespół Szkół w Cekowie-Kolonii Obiady dwudaniowe (ok. 14 obiadów dziennie) dla Szkoły Podstawowej w Kosmowie Obiady dwudaniowe (ok. 10 obiadów dziennie) dla Szkoły Podstawowej w Morawinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cekow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach