Przetargi.pl
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Ceków-Kolonia w okresie od 3 wrzesnia 2013r do 20 grudnia 2013r

Gmina Ceków-Kolonia ogłasza przetarg

 • Adres: 62-834 Ceków, Ceków-Kolonia 51
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7631002 , fax. 062 7631151
 • Data zamieszczenia: 2013-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ceków-Kolonia
  Ceków-Kolonia 51 51
  62-834 Ceków, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7631002, fax. 062 7631151
  REGON: 00054116700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.cekow.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Ceków-Kolonia w okresie od 3 wrzesnia 2013r do 20 grudnia 2013r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Ceków-Kolonia 1 Obiady jednodaniowe: - trzy obiady drugo daniowe mięsne-rybne w danym tygodniu (np. kotlet schabowy -wieprzowy lub drobiowy, bądź ryba (120g) + np. ziemniaki, kasza (200g) + surówka lub gotowane jarzyny). - dwa obiady w danym tygodniu - zupa (300ml) + pieczywo 2 Obiad jednodaniowy dostarczany na przemian: poniedziałek - danie mięsne* wtorek - zupa z pieczywem środa - danie mięsne* czwartek -zupa z pieczywem piątek - danie rybne. * Do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu. 3. Dostawa obiadów realizowana będzie w ilości 43 obiadów dziennie, 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) stosownie do potrzeb, zgodnie z siedzibą placówki, której dotyczy zamówienie: a) Zespół Szkół w Kamieniu około 17 obiadów dziennie; b) Zespół Szkól w Cekowie-Kolonii około 5 obiadów dziennie; c) Szkoła Podstawowa w Kosmowie około 14 obiadów dziennie; d) Szkoła Podstawowa w Morawinie około 7 obiadów dziennie. 4 Dostawy obiadów będą dostarczana na własny koszt Wykonawcy, w sposób wyporcjowany (1 obiad - 1 naczynie), w przenośnych termosach z utrzymanie właściwej temperatury obiadów. Wykonawca ponosi koszt załadunku i rozładunku wszystkich dostaw obiadów wraz z naczyniami i sztućcami jednorazowego użytku. O czystość termosów i odbiór brudnych naczyń i sztućców zadba dostawca posiłków. 5 Podane ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb. 6 Dostawy będą się odbywać w dni szkolne w godzinach 10:00 - 12:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cekow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach