Przetargi.pl
Dostawa ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin

Gmina Mycielin ogłasza przetarg

 • Adres: 62-831 Korzeniew,
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7613123, 7513419 , fax. 0-62 7613181
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mycielin
  62-831 Korzeniew, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7613123, 7513419, fax. 0-62 7613181
  REGON: 25085546900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzierzbinie , Szkoły Podstawowej w Mycielinie, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kościelcu, Gimnazjum w Korzeniewie i Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie ciepłych obiadów dwudaniowych w ilości 65 dań dziennie , 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) wraz z transportem wliczonym w koszt zamówienia w okresie od listopada 2013 r. do grudnia 2013 r. w dni nauki szkolnej. Podana ilość może ulec niewielkim zmianą w zależności od potrzeb. Menu miesięczne stanowi zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w obiekcie dla którego posiada decyzję Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia oraz dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania posiłków gdy są niezgodne z SIWZ oraz umową. Posiłki muszą być sporządzone i wydane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego oraz wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych. Wytyczne dotyczące dostawy: a) obiady należy dostarczyć w ściśle określonych godzinach od 9.30 do 10.30; b) obiady muszą być zgodne z jadłospisem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; c) dostawca zapewnia termosy do przewozu posiłków gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatur i jakości przewożonych potraw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mycielin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach