Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 29 22 853 , fax. (061) 29 22 863
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
  ul. Wojska Polskiego 1 1
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 29 22 853, fax. (061) 29 22 863
  REGON: 63207651900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupszamotuly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach w 2014 i 2015 roku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz w zakresie zwrotu przesyłek niedoręczonych, nadawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, nadawanych w obrocie krajowym, zapewniającym zgodność z przepisami ustawy Prawo pocztowe, Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi. Świadczenie usług pocztowych musi odbywać się w ciągu 5 dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju. Wykonawca winien zapewnić dowóz do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1, skierowanych do Zamawiającego przesyłek pocztowych w uzgodnionych godzinach tj.: pomiędzy godzinami: 08:00 -09:30. Odbiór przesyłek adresowanych do Zamawiającego będzie dokonywał upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór z siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach nadanych przez Zamawiającego przesyłek pocztowych może być realizowany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w uzgodnionych godzinach tj.: pomiędzy godzinami: 14:30-15:30. W uzasadnionych (wyjątkowych) przypadkach, za uzgodnieniem obu stron, dopuszcza się możliwość odbioru bądź nadania przesyłek pocztowych w godzinach innych niż wyżej wymienione. Zamawiający wskazuje, ze w ramach przedmiotu zamówienia będzie nadawał również przesyłki wymagające zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zamawiający informuje, że większość generowanych przesyłek stanowią pisma urzędowe. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej miało moc dokumentu urzędowego. Zamawiający będzie sporządzał jeden wykaz przesyłek nadawanych i nie dopuszcza możliwości wyłączenia w/w przesyłek zakresu przedmiotu zamówienia, natomiast dopuszcza możliwość rozdzielenia nadawanych przesyłek pocztowych i wyodrębnienia w wykazie przesyłek nadawanych z zastosowaniem art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: w dniu następnym jednak nie później niż w 4 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, w dniu następnym jednak nie później niż w 6 dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii. Wykonawca będzie stosował własne znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której świadczone są usługi pocztowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupszamotuly.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach