Przetargi.pl
Dostawa butelek standardowych, smoczków lateksowych, i nakrętek na butelki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2404133 , fax. 063 2404134
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Szpitalna 45 45
  62-504 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2404133, fax. 063 2404134
  REGON: 00031159100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa butelek standardowych, smoczków lateksowych, i nakrętek na butelki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa smoczków lateksowych jednorazowych z nakrętką do bezpośredniego użytku (z odpowietrzaczem) na butelki standardowe, butelek standardowych z podziałką (co 10 ml) i gwintem szklanych i z PP (polipropylen) oraz nakrętek przezroczystych na butelki standardowe szklane i z PP (polipropylen) w następującym asortymencie i ilościach: Pakiet 1 Smoczki jednorazowe z nakrętka do butelek standardowych. Dostawy 6 razy w roku zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego L.p. Asortyment Ilość sztuk 1. Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 1- do płynów (od 0 do 6 m-ca) 15 000 2. Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 1 - do mleka (modyfikowanego) dla wcześniaków od 1500 g i dzieci donoszonych do 6 m-ca 17 000 3. Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 1 - do papek (od 0 do 6 m-ca) 15 000 4. Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 - do papek - otwór przepływowy w kształcie krzyżyka (od 6 do 18 m-ca) 3 500 5. Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej , rozmiar 2 - do płynów (od 6 do 18 m-ca) 3 500 6. Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 - do mleka (modyfikowanego) od 6 do 18 m-ca 7 000 7. Jednorazowy, lateksowy smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 - do papek (od 6 do 18 m-ca) 7 000 Pakiet 2 Butelki standardowe i nakrętki przezroczyste na butelki dostawy 1 raz na kwartał zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego L.p. Asortyment Ilość sztuk 1. Butelka szklana z gwintem i podziałką co 10 ml o poj. 140 ml 720 2. Butelka z PP (polipropylen) wielokrotnego użytku z gwintem i podziałką co 10 ml o poj. 230 ml 2 520 3. Nakrętka przezroczysta na butelki wymienione w punkcie 1 i 2 5 000 Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą w zakresie pakietu numer 1 sześć razy w roku w dni robocze, w zakresie pakietu numer 2 jeden raz na kwartał w dni robocze. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 1 zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto przedmiot zamówienia dostarczany będzie środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi wymogami higieniczno - sanitarnymi oraz wymaganiami Dobrej Praktyki Higienicznej. Dostawca przy każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia zobligowany jest do dostarczenia dla potrzeb Zamawiającego: - fakturę - numer serii oraz daty produkcji i ważności dla artykułów z faktury - deklarację zgodności na dostarczane artykuły 2. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336810007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie zastosowano

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach