Przetargi.pl
Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego na osiedlu Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-395 Poznań, os. Rzeczypospolitej 44
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8775631 , fax. 061 8755634
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
  os. Rzeczypospolitej 44 44
  61-395 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8775631, fax. 061 8755634
  REGON: 00023725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego na osiedlu Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego na osiedlu Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Najkrotszy termin realizacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach