Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzęt sportowego, zabawek, mebli i wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego dla 3 punktów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu pn: Na dobry początek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Stare Miasto ogłasza przetarg

 • Adres: 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2416216 , fax. 063 2416580
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Miasto
  ul. Główna 16b 16b
  62-571 Stare Miasto, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2416216, fax. 063 2416580
  REGON: 31101930300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stare-miasto.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzęt sportowego, zabawek, mebli i wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego dla 3 punktów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu pn: Na dobry początek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzęt sportowego, zabawek, mebli i wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego dla 3 punktów przedszkolnych utworzonych w ramach projektu pn: Na dobry początek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia stanowiący 4 zadania został opisany w załączniku Nr 1 do SIWZ 4.2 Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Dostarczone materiały, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy oraz zabawki winny być nowe, wykonane w ramach bezpiecznych technologii. Winny spełniać wymagania norm UE . Produkty które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w obłędnych przepisach. 4.3 Szczególne wymagania odnoszące się do zadania 4: Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach tego zadania muszą być oparte na metodach pedagogicznych Glena Domana. Celem nauki czytania małych dzieci jest według Domana przede wszystkim rozwinięcie drogi wzrokowej oraz nauczenie mózgu odróżniania poszczególnych symboli graficznych oraz opanowanie czytania słów. Proces ten podzielony jest na kilka etapów. Wprowadza się kolejno wyrazy, zdania oraz strony specjalnie przygotowanych książeczek. Pomoce dydaktyczne musza stanowić spójną całość stanowiącą efektywny program nauczania dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Oferent jest zobowiązany przedstawić pisemny opis potwierdzający zbieżność oferowanych pomocy dydaktycznych z metodą Glena Domana oraz prezentujący jednolity program nauczania realizowany w oparciu o oferowane pomoce dydaktyczne. Prezentowane programy dydaktyczne mają rozwijać 2 kluczowe obszary: 1)pogłębiać wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze oraz rozwijać umiejętności ułatwiające naukę czytania; 2) rozwijać umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Prezentowane programy nauczania mogą być wzbogacone innymi metodami dydaktycznymi stosowanymi w pedagogice dostosowanymi do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. 4.4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do miejsca i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stare-miasto.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach