Przetargi.pl
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 zadań

Starosta Zawierciański ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 67 107 10 do 12 wew. 551 , fax. 32 67 219 71
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starosta Zawierciański
  ul. Sienkiewicza 34 34
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 67 107 10 do 12 wew. 551, fax. 32 67 219 71
  REGON: 27625525200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.powiat.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa- 6 zadań. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w prac geodezyjnych podzielonych na 6 zadań: Zadanie 1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z pomiarem do zasiedzenia do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Kroczyce, obręb Browarek k. m 1 oznaczonych jako działki o numerach: 229/5 o pow. 0,1000 ha ,231/1 o pow. 0,0800 ha,231/2 o pow. 0,1100 ha, ,234/4 o pow.0,1100 ha, 229/6 o pow. 0,1442 ha, 231/4 o pow. 0,0460 ha, 232/2 o pow. 0,2681 ha, 233/2 o pow. 0,2540 ha, 234/3 o pow. 0,1118 ha, 237/3 o pow. 0,2246 ha, 238/1 o pow. 0,0531 ha, 238/2 o pow. 0,1103 ha - pow. łączna ok. 1,6121 ha, 12 działek. Zadanie nr 2 Analiza kompleksu ok. 42 działek i przygotowanie dokumentacji geodezyjno -prawnej z pomiarem i stabilizacją granic do złożenia ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanu prawnego w drodze zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych jako działki o numerach:69/6,69/9,69/12,70/8,71/4,71/7,73/8 (z ujawnieniem w ewidencji działek nr:69/5,69/7,69/8,69/16,70/7,70/12,71/6,71/9,73/7,73/10,74/6,74/7,74/8,10019,10020 obręb Zawada Pilicka, g. Irządze o pow. łącznej ok. 3 ha (regulacja 7 działek/ ujawnienie 22 dz.). Zadanie nr 3 Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z pomiarem do zasiedzenia do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Irządze, oznaczonych jako działki o numerach: 162/2 k. m. 1 o pow. 0,0760 ha (obręb Zawadka), 219/2 k. m. 1 o pow. 0,0262 ha (obręb Zawadka), 220/2 k. m. 1 o pow. 0,0166 ha (obręb Zawadka), 220/4 k. m. 1 o pow. 0,0002 ha (obręb Zawadka),75/10 k .m. 1 opow. 0,0116 ha (obręb Zawada Pilicka), 75/16 k .m. 1 opow. 0,0032 ha (obręb Zawada Pilicka), 77/8 k .m. 1 opow. 0,0473 ha (obręb Zawada Pilicka), 95/9 k .m. 1 opow. 0,1655 ha (obręb Zawada Pilicka), 172/4 k .m. 3 opow. 0,0700 ha (obręb Zawada Pilicka), 172/9 k .m. 3 opow. 0,0371 ha (obręb Zawada Pilicka), 172/13 k .m. 3 opow. 0,0301 ha (obręb Zawada Pilicka), 177/8 k .m. 1 opow. 0,1360 ha (obręb Zawada Pilicka), 186/5 k .m. 1 opow. 0,0735 ha (obręb Zawada Pilicka), 186/8 k .m. 1 opow. 0,1140 ha (obręb Zawada Pilicka), 187/4 k .m. 1 opow. 0,1355 ha (obręb Zawada Pilicka), 188/9 k .m. 1 opow. 0,0944 ha (obręb Zawada Pilicka), 188/12 k .m. 1 opow. 0,0984 ha (obręb Zawada Pilicka), 188/15 k .m. 1 opow. 0,0983 ha (obręb Zawada Pilicka), 190/4 k .m. 1 opow. 0,1274 ha (obręb Zawada Pilicka), 190/7 k .m. 1 o pow. 0,1985 ha (obręb Zawada Pilicka), 191/11 k .m. 1 opow. 0,0503 ha (obręb Zawada Pilicka), 195/2 k .m. 1 opow. 0,3820 ha (obręb Zawada Pilicka), 197/5 k .m. 1 opow. 0,0300 ha (obręb Zawada Pilicka), 197/6 k .m. 1 opow. 0,0739 ha (obręb Zawada Pilicka), 197/8 k .m. 1 opow. 0,1560 ha (obręb Zawada Pilicka), 199/6 k .m. 1 opow. 0,0587 ha (obręb Zawada Pilicka) - pow. łączna ok. 2,3143 ha (26 działek). Zadanie nr 4 Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z pomiarem do zasiedzenia do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gminie Kroczyce, oznaczonych jako działki o numerach: 411/1 k. m. 4 o pow. 0,0304 ha (obręb Biała Błotna), 413/1 k. m. 4 o pow. 0,2550 ha (obręb Biała Błotna), 416/4 k. m. 4 o pow. 0,0156 ha (obręb Biała Błotna), 416/2 k. m. 4 o pow. 0,4699 ha (obręb Biała Błotna), 447/1 k. m. 5 o pow. 0,3000 ha (obręb Biała Błotna), 617/4 k. m. 5 o pow. 0,0243 ha (obręb Biała Błotna), 606/20 k. m. 6 o pow. 0,1092 ha (obręb Biała Błotna), 606/21 k. m. 6 o pow. 0,6703 ha (obręb Biała Błotna), 609/1 k. m. 6 o pow. 0,7983 ha (obręb Biała Błotna), 611/1 k. m. 6 o pow. 0,1633 ha (obręb Biała Błotna), 1031/5 k.m.8 o pow. 0,0320 ha ,918/2 k. m. 8 o pow. 0,0338 ha i 893/2 k.m.8 o pow.0,0117 (obręb Dzibice),1/2 k. m. 1 o pow. 0,0131 ha (obręb Kroczyce Okupne), 21/2 k. m. 1 o pow. 0,0187 ha(obręb Kroczyce Okupne), 39/2 k. m. 1 o pow. 0,0049 ha(obręb Kroczyce Okupne), 55/2 k. m. 1 o pow. 0,0187 ha(obręb Kroczyce Okupne),639/1 k. m. 6 o pow.0,0379 ha(obręb Kroczyce Okupne),645/2 k. m. 6 o pow. 0,5829 ha (obręb Kroczyce Okupne),645/6 k. m. 6 o pow. 0,0543 ha (obręb Kroczyce Okupne), 463/2 k. m. 6 opow. 0,0532 ha (obręb Kroczyce Okupne), 633/1 k. m.6 o pow. 0,0237 ha (obręb Kroczyce Okupne), - pow. łączna ok. 3,7653 ha (22 działki). Zadanie nr 5 Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej - wykazu synchronizacyjnego do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Niegowoniczkach, g. Łazy oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 2206 k. m. 1 o pow. 0,2309 ha, 2221 k. m. 1 o pow. 0,1776 ha, 2222 k. m. 1 o pow. 0,3386 ha, 2223 k. m. 1 o pow. 0,9508 ha, 2224 k.m.1 o pow. 0,4812 ha, 2225 k. m. 1 opow. 0,6944 ha, 2226 k.m.1 opow. 4,1364 ha, 2227 k. m. 1 o pow. 0,4571 ha, 2228 k. m. 1 o pow. 0,4285 ha, 2229 k. m. 1 o pow. 0,4767 ha, 2939 k. m. 5 o pow. 0,2590 ha, 3115 k. m 8 o pow. 9,1163 ha.., 3116 k. m. 8 o pow. 11,1637 ha, 3155 k. m. 9 o pow. 3,2141 ha, 3273 k. m. 1 0o pow. 2,5371 ha, 3362 k.m.6 o pow. 0,2151 ha - 16 działek o pow. łącznej 34,8774 ha. (brak tytułów prawnych do części -starych- działek rzutujący na założenie księgi na działki po scaleniu), Zadanie nr 6 Przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej w celu doprowadzenia do zgodności zapisów ewidencji gruntów i budynków z mapą ewidencyjną oraz do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Irządzach oznaczonej starym numerem ewidencyjnym 814 k. m. 7 o pow. 4,4000 ha (aktualnie działka ujawniona w ewidencji nr 1/814 o pow. 2,3500 ha.). Do działki nr 814 istnieje tytuł prawny - decyzja Naczelnika Gminy Irządze nr 7/75 z dnia 31.12.1975r. o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają warunki techniczne, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.powiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach