Przetargi.pl
Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji pt. Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii pracowników obszaru przeciwdziałania przemocy w województwie kujawsko - pomorskim na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 114
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 657 14 60, 0-56 657 14 70 , fax. 0-56 657 14 61
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  ul. Słowackiego 114 114
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 657 14 60, 0-56 657 14 70, fax. 0-56 657 14 61
  REGON: 87112983100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropstorun.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji pt. Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii pracowników obszaru przeciwdziałania przemocy w województwie kujawsko - pomorskim na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji pt. Zjawisko przemocy w rodzinie w opinii pracowników obszaru przeciwdziałania przemocy w województwie kujawsko - pomorskim na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków technicznych przygotowania do druku oraz warunków technicznych druku przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowych warunków określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropstorun.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach