Przetargi.pl
Przewóz młodzieży szkolnej na zajęcia lekcyjne i po zajęciach do szkół położonych na terenie Wałbrzycha i Nowego Siodła, w roku 2016

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6655153, 6655154 , fax. 074 6655155
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155
  REGON: 00057959500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz młodzieży szkolnej na zajęcia lekcyjne i po zajęciach do szkół położonych na terenie Wałbrzycha i Nowego Siodła, w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi, polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i środkami transportu (którymi Wykonawca dysponuje) obsługiwanymi przez kierowców, którymi dysponuje Wykonawca, do: Zadanie 1: Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu (ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 32 uczniów z dzielnicy Rusinowa, b) miejsca przystankowe: Osiedle Górnicze (obok ABC), Pętla 5, Głuszycka 25, Noworudzka 2, Strzegomska 6 (pętla 11), Parkland (przystanek linii autobusowej Nr 5), parking przed Gminnym Zespołem Szkół nr 2 na przystanku komunikacji miejskiej, c) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od .....................2016 r. do 31 grudnia 2016 r., d) dowóz wszystkich uczniów na godz. 7.30-7.50, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:30 i 14:30), e) usługa wykonywana przy pomocy jednego pojazdu, f) Zamawiający zapewnia opiekuna w trakcie przewozów. i/lub Zadanie 2: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu (ul. Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 135 uczniów z dzielnicy Stary Zdrój i Poniatów, b) poranny przywóz uczniów do szkoły wykonywany 2 kursami: 7.05 - wyjazd z dzielnicy Stary Zdrój, miejsca przystankowe: ul. Legnicka, ul. Wrocławska (2 przystanki), parking przy ul. Dunikowskiego, łącznie przewożonych ok. 55 uczniów; 7.30 - wyjazd z dzielnicy Poniatów, miejsca przystankowe: ul. Orkana (4 przystanki), parking przy ul. Dunikowskiego, łącznie przewożonych ok. 80 uczniów, c) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od .................. 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., d) dowóz wszystkich uczniów na godz. ok. 7.30 (pierwszy poranny kurs) i 8.00 (drugi poranny kurs), odwóz - 3 tury (poniedziałek: godz. 13.30 - wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 40 uczniów, godz. 14.20 - wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 55 uczniów, godz. 15.15 - wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 40 uczniów; wtorek: godz. 13.30 - wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 50 uczniów, godz. 14.20 - wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 55 uczniów, godz. 15.15 - wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 30 uczniów; środa: godz. 13.30 - wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 50 uczniów, godz. 14.20 - wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 30 uczniów, godz. 15.15 - wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 55 uczniów; czwartek: godz. 13.30 - wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 55 uczniów, godz. 14.20 - wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 45 uczniów, godz. 15.15 - wyjazd do dzielnicy Poniatów i Stary Zdrój ok. 35 uczniów; piątek: godz. 13.30 - wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 55 uczniów, godz. 14.20 - wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 40 uczniów, godz. 15.15 - wyjazd do dzielnicy Poniatów i Stary Zdrój ok. 40 uczniów), e) usługa wykonywana przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu, f) w trakcie dowozów uczniów do szkoły Zamawiający zapewnia pełnoletniego opiekuna w jednym autobusie, natomiast w drugim autobusie i w trakcie odwozów pełnoletniego opiekuna/opiekunów musi zapewnić Wykonawca (1 opiekun na jeden środek transportu, kierowca nie może być jednocześnie opiekunem), g) wymagania wobec opiekunów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie minimum podstawowe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, h) obowiązki opiekunów: dbanie o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozów oraz w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu; sprawdzanie listy obecności uczniów; niezwłoczne informowanie służb medycznych oraz Zamawiającego o wszelkich sytuacjach, stwarzających zagrożenie dla uczniów. i/lub Zadanie 3: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 27 uczniów niedosłyszących z Wałbrzycha, b) w związku z uczęszczaniem części uczniów do internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle, liczba uczniów dowożonych we wtorki, środy i czwartki będzie mniejsza - ok. 13 uczniów (ww. dni mogą ulec zmianie, w związku z organizacją roku szkolnego), c) miejsca przystankowe: przystanek autobusowy na Białym Kamieniu Mijanka w Wałbrzychu, przystanek przy ul. Konopnickiej 7 w Wałbrzychu (poranny odjazd pojazdu/pojazdów ok. godz. 7.20), przystanek k/Fabryki Porcelany Krzysztof, przystanek przy ul. Niepodległości 208 (poranny odjazd pojazdu/pojazdów ok. godz. 7.25-7.30), parking na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, d) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od ........................... 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., e) dowóz uczniów na godz. 8.00, odwóz o godz. 15.10, f) usługa wykonywana przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu, g) Wykonawca zapewnia pełnoletnich opiekunów na czas trwania przewozów (1 opiekun na jeden środek transportu, kierowca nie może być jednocześnie opiekunem), h) wymagania wobec opiekunów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie minimum podstawowe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, i) obowiązki opiekunów: dbanie o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozów oraz w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu; sprawdzanie listy obecności uczniów; niezwłoczne informowanie służb medycznych oraz Zamawiającego o wszelkich sytuacjach, stwarzających zagrożenie dla uczniów. i/lub Zadanie 4: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu (ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 66 uczniów z dzielnicy Lubiechów i Szczawienko, b) miejsca przystankowe: ul. Wilcza i pętla (3 przystanki), Zamek Książ - stadnina koni i pętla (2 przystanki), ul. Wrocławska - Palmiarnia, ul. Wrocławska - Dom Dziecka RODZINKA, ul. Uczniowska - Cersanit, aleja Generała Charlesa de Gaullea - salon FORD, parking przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 21 w Wałbrzychu, c) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od ..................... 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., d) dowóz wszystkich uczniów na godz. 7:50, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:40 i ok. 14:30-14:40), e) usługa wykonywana przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu, f) Wykonawca zapewnia opiekuna/opiekunów na czas trwania przewozów (1 opiekun na jeden środek transportu, kierowca nie może być jednocześnie opiekunem), g) wymagania wobec opiekunów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie minimum podstawowe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, h) obowiązki opiekunów: dbanie o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozów oraz w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu; sprawdzanie listy obecności uczniów; niezwłoczne informowanie służb medycznych oraz Zamawiającego o wszelkich sytuacjach, stwarzających zagrożenie dla uczniów. 1. Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni pojazd odpowiedni do liczby przewożonych uczniów i opiekunów, wraz z kierowcą i opiekunem (w zależności od zadania), zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób. 2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, nie może stwarzać zagrożenia dla przewożonych nim osób oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania używanego do przewozu pojazdu w stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczną jazdę oraz utrzymania porządku i czystości w pojeździe. 4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego podejrzenia, iż pojazd jest w złym stanie technicznym, Wykonawca wymieni pojazd na zastępczy, spełniający wszystkie warunki dla pojazdu zgłoszonego, dokona oględzin pojazdu i koniecznych napraw. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p. poż. 6. Wykonawca musi posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie pojazdu oraz przewożonych osób na czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem zamówienia. 8. Pojazd musi posiadać tablice, umieszczone w widocznym miejscu z przodu i z tyłu pojazdu, informujące o przewozie uczniów. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za pracowników, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązuje się do stałej kontroli stanu trzeźwości kierowców przewożących uczniów oraz opiekunów uczniów (w zależności od zadania). 10. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w wykonaniu przewozu pisemnie, telefonicznie lub faksem. 11. W przypadku przeszkody w przewozie uniemożliwiającej jego wykonanie zgłoszonym pojazdem, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego spełniającego wszystkie warunki dla pojazdu zgłoszonego i poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie, jak i o zmianie kierowcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać, własnym staraniem oraz na koszt własny, wszelkich niezbędnych zezwoleń na parkowanie pojazdów przewożących uczniów w wyznaczonych w § 1 miejscach. 13. Zamawiający dopuszcza incydentalne zmiany godzin przywozów i odwozów uczniów, wynikające z organizacji roku szkolnego. O każdych incydentalnych zmianach w organizacji transportu dla uczniów Zamawiający poinformuje Wykonawcę na min. 7 dni przed planowaną zmianą. 14. W terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób upoważnionych do kontaktów ws. organizacji przewozów dla uczniów. 15. W terminie 3 dni od podpisania umowy, Wykonawca przekaże pisemnie Zamawiającemu informację, jakim pojazdem/pojazdami będzie wykonywał umowę, wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu i kserokopiami aktualnych badań technicznych pojazdu. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonych do SIWZ projektach umowy (każde podzadania posiada inną umowę).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: Na zadanie nr I: 1 500,00 zł, Na zadanie nr II: 2 500,00 zł, Na zadanie nr III: 1 500,00 zł, Na zadanie nr IV: 2 000,00 zł, najpóźniej do 21.12.2015r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rach: 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe: Przewóz młodzieży szkolnej na zajęcia lekcyjne i po zajęciach do szkół położonych na terenie Wałbrzycha i Nowego Siodła, w roku 2016 z dopiskiem zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2 i/lub zadanie nr 3 i/lub zadanie nr 4. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych, w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,58-300 Wałbrzych, ul. Pl. Magistracki 1, pok. Nr 1b

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Pasy bezpieczeństwa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/przewozy2016.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach