Przetargi.pl
Dostarczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wsparcia technicznego dla uczestników projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Przemków realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Urząd Miejski w Przemkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-170 Przemków, plac Wolności 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 831 92 10
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Przemkowie
  plac Wolności 25 25
  59-170 Przemków, woj. dolnośląskie
  tel. 076 831 92 10
 • Adres strony internetowej zamawiającego: przemkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wsparcia technicznego dla uczestników projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Przemków realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi obejmuje: ETAP I: 1) Dostawę i montaż sprzętu sieciowego służącego do uruchomienia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z aktywacją łącza Internetowego dla 91 użytkowników końcowych (w tym: 85 gospodarstw domowych oraz 6 jednostek podległych UM w Przemkowie tj. 136 komputerów). 2) Realizację zadania w terminie: do 14 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do 14.01.2016. ETAP II: 1. Stały dostęp do szerokopasmowego Internetu o przepustowości minimum: a) gospodarstwa domowe (85 szt. abonamentu) min. 4Mb/s /1 Mb/s b) jednostki podległe (6 szt. abonamentu) min. 10Mb/s /2 Mb/s przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, dostępność w miesiącu na poziomie 99%. 2. Wsparcie techniczne dla uczestników projektu rozumiane jako: 1) przyjmowanie i realizacja zgłoszeń dotyczących użytkowania komputerów i Internetu; 2) administrowanie systemami operacyjnymi, czuwanie nad legalnością stosowanego oprogramowania, instalacja oprogramowania na dostarczonych komputerach, rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez użytkowników. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zgłoszeń awarii pod wskazanym numerem telefonu lub adresem email w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. 4. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu Raport usterek z opisanym zakresem wsparcia udzielonego poszczególnym użytkownikom projektu, za każdy kwartał przez cały okres trwania umowy. 5. Realizację zadania: nie dłużej niż do 31.12.2016. 3.2. Warunki dodatkowe przy realizacji zadania: 3.2.1 Wykonawca zapewnia podłączenie i aktywowanie usługi dostępu do Internetu w każdym gospodarstwie domowym oraz jednostce z terenu Gminy Przemków, wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do umowy, w miejscu ustawienia komputera. 3.2.2 Brak limitów pobierania i wysyłania w przypadku jednostek organizacyjnych. 3.2.3 Usługa będzie dostarczana do komputerów stacjonarnych, z systemem operacyjnym Windows 7. 3.2.4 Dostępność w miesiącu na poziomie 99%. 3.2.5 Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do korzystania z usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu. 3.2.6 Podłączenie i uruchomienie usługi dostępu do internetu w jednostkach podległych wymagać będzie dostarczenia i zastosowania routerów, oraz skonfigurowanie połączeń bezprzewodowych z komputerami. 3.2.7 Nie dopuszcza się pogorszenia parametrów transmisji danych przy połączeniach z Internetem za wyjątkiem działania siły wyższej. 3.2.8 Czas usunięcia usterki do 48 godzin od zgłoszenia Wykonawcy, telefonicznie lub emailem, przy czym za usterkę uważa się nieprzewidziane zdarzenie, spowodowane przez niewłaściwą konfigurację urządzeń, uszkodzenie elementów elektronicznych lub spowodowane mechanicznie, umyślnie lub nieumyślnie; po usunięciu zgłoszonej usterki przez Wykonawcę, Zamawiający otrzyma potwierdzenie usunięcia usterki, z czasem wykonania naprawy (data, godzina), w formie elektronicznej na wskazany adres email podany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 3.2.9 Niedostępność usługi dostępu do Internetu z przyczyny Wykonawcy jest liczona od chwili odebrania zgłoszenia przez Wykonawcę do chwili powiadomienia Zamawiającego o ponownej dostępności usługi. Gwarantowany czas przywrócenia dostępności usługi 48 godzin od chwili odebrania zgłoszenia przez Wykonawcę. Za niedostępność usługi uważa się fakt, że Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć usługę dostępu do Internetu z przyczyny leżącej po jego stronie (np. brak dostępu do łącza, usterki z winy Wykonawcy). 3.2.10 Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy projekt Regulaminu Świadczenia Usługi objętej niniejszą umową. 3.2.11 Zamówienie należy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zapisami w projekcie umowy. 3.2.12 Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w trakcie realizacji umowy będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002, Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), a w szczególności art. 31 tejże ustawy oraz przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przepustowość dostępu do sieci Internet dla jednostek podległych (6 szt. abonamentu)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umprzemkow.ssdip.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach