Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych i zajęć aktywizacyjnych dla grupy 10 skazanych w ramach oddziaływania penitencjarnego na osoby pozbawione wolności realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Zakład Karny w Lublińcu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 353-02-81 , fax. 0-34 353-02-81
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Lublińcu
  ul. Sobieskiego 6 6
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 0-34 353-02-81, fax. 0-34 353-02-81
  REGON: 00031979900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny w Lublińcu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych i zajęć aktywizacyjnych dla grupy 10 skazanych w ramach oddziaływania penitencjarnego na osoby pozbawione wolności realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia-  kurs Krawiec wraz   z zajęciami aktywizacji zawodowej - listopad, grudzień 2011r. - 10 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach