Przetargi.pl
Modernizacja monitoringu w tunelu w Katowicach polegająca na dostawie części zamiennych do uszkodzonych istniejących układów oraz nowych urządzeń niezbędnych do rozbudowy systemu

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-381 Katowice, ul. Józefy Kantorówny 2a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 256 99 01 , fax. (032) 256 98 47
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
  ul. Józefy Kantorówny 2a 2a
  40-381 Katowice, woj. śląskie
  tel. (032) 256 99 01, fax. (032) 256 98 47
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja monitoringu w tunelu w Katowicach polegająca na dostawie części zamiennych do uszkodzonych istniejących układów oraz nowych urządzeń niezbędnych do rozbudowy systemu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja monitoringu w tunelu w Katowicach polegająca na dostawie części zamiennych do uszkodzonych istniejących układów oraz nowych urządzeń niezbędnych do rozbudowy systemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323235008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Brak wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzum.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach