Przetargi.pl
Dostawa oprogramowania

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3592048 , fax. 032 3592048
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 3592048, fax. 032 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego oprogramowania.
  Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane są wskazania określonego rodzaju oprogramowania oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były pod względem funkcjonalnym i jakościowym zgodne z przykładowymi (wzorcowymi) rodzajami (wersjami) oprogramowania wskazanego w SIWZ.
  Wskazania te należy traktować jako przykładowe i pomocnicze, ich użycie jest uzasadnione specyfiką zamówienia, a Zamawiający nie jest w stanie opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:
  Nr 1) część A: oprogramowanie popularne - 10 szt.
  Nr 2) część B: system analizy obrazu - 1 szt.
  Nr 3) część C: oprogramowanie Nastran (lub równoważne) - 1 szt.
  Nr 4) część D: oprogramowanie AcqKnowledge (lub równoważne) - 1 szt.
  Nr 5) część E: oprogramowanie SolidEdge (lub równoważne) - 1 szt.
  Nr 6) część F: pakiet AutoDesk Factory Design Suite (lub równoważne) - 1 szt.
  Nr 7) część G: oprogramowanie MountainsMap Premium (lub równoważne) - 1 szt.
  Oferowane oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych.
  Opis przedmiotu zamówienia:
  1) W zakresie części A:
  a) Licencja Corel Draw Graphics Suite X5 PL EDU (lub równoważne) - 1 szt.
  b) Nośnik Corel Draw Graphics Suite X5 PL EDU (lub równoważne) - 1 szt.
  c) Licencja Corel Draw Graphics Suite X5 PL EDU (lub równoważne) - 1 szt.
  d) Kaspersky Internet Security 2011 1 rok (lub równoważne) - 6 szt.
  e) Nośnik Kaspersky Internet Security 2011 (lub równoważne) - 1 szt.
  2) W zakresie części B:
  Oprogramowanie - system analizy obrazu Nikon NIS-D z modułem EDF lub równoważne (do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu Nikon Eclipse 80i) - 1 szt.
  Funkcje oprogramowania:
  - Wyświetlanie obrazu mikro/makroskopowego na żywo na monitorze komputerowym.
  - Sterowanie funkcjami kamery z poziomu oprogramowania do analizy obrazu.
  - Korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrast, jasność, odcień, nasycenie, balans kolorów Red, Green, Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie.
  - Funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określonych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów.
  - Nanoszenie na zdjęciach napisów, strzałek, oznaczeń.
  - Graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywności składowych RGB.
  - Zmiana obrazów kolorowych na czarno białe.
  - Funkcja składania małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy- możliwość otrzymania obrazu całego preparatu dla dużych powiększeń.
  - Składanie obrazów wieloformatowych i 3D.
  - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły.
  dane administratora licencji:

  dr Dorota Borowska-Wykręt
  Zakład Biofizyki i Morfogenezy Roślin
  ul. Jagiellońska 26/28
  40-032 Katowice
  dorota.borowska.wykret@us.edu.pl
  3) W zakresie części C:
  Oprogramowanie Nastran lub równoważne
  Nastran with FX Educational
  Symbol: NFX-ED
  Opis: Special Educational Offer 24 floating seats of Nastran FX Educational Network Licencja na 24 miesiące, 20 stanowisk
  dane administratora licencji:

  Wojciech Gurdziel
  Zakład Badań Strukturalnych
  Uniwersytet Śląski
  wojciech.gurdziel@us.edu.pl
  4) W zakresie części D:
  Oprogramowanie AcqKnowledge lub równoważne
  Oprogramowanie do opracowywania danych fizjologicznych dla Windows.
  dane administratora licencji:

  Katarzyna Michalik
  Zakład Fizyki Medycznej
  katarzyna.michalik@us.edu.pl
  5) W zakresie części E:
  Oprogramowanie SolidEdge lub równoważne.
  Solid Edge Academic Bundle, 1 licencja na 25 stanowisk.
  dane administratora licencji:

  Wojciech Gurdziel
  Zakład Badań Strukturalnych
  Uniwersytet Śląski
  wojciech.gurdziel@us.edu.pl
  6) W zakresie części F:
  Pakiet Autodesk Factory Design Suite for Education lub równoważny.
  Licencja edukacyjna-sieciowa na 25 stanowisk z roczną subskrypcją zawierający moduły:
  a) Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Education New NLM - Part Number 760D1-098221-1001,
  b) Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2012 Education New NLM Additional Seat - Minimum 24 Seats - Part Number 760D1-001261-1K31,
  c) Autodesk Factory Design Suite Ultimate Education Subscription (1 year) - Part Number 760C1-000120-S001,
  Cena oprogramowania powinna obejmować autoryzowane szkolenie AutoCAD w trzech stopniach zaawansowania dla 6 uczestników (razem 9 szkoleń).
  Szkolenie użytkowników odbędzie się w siedzibie zamawiającego tj. Szkoła Zarządzania, ul.75-go Pułku Piechoty 1 , Chorzów lub w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, Katowice. Miejsce szkolenia zostanie ustalone po zawarciu umowy. Szkolenie przeprowadzone zostanie na sprzęcie Wykonawcy.
  Termin szkolenia: szkolenie powinno być przeprowadzone do 29.12.2011 r.
  Szkolenie powinna przeprowadzić firma, która posiada status ATC i ACC Autodesk oraz posiada status Gold Partner Autodesk.
  Autoryzowane Centrum szkoleniowe powinno mieć zatrudnionych przynajmniej 3 certyfikowanych trenerów.
  Wybrana firma ATC powinna przeprowadzić szkolenie w jednym z przedstawionych wariantów:
  - szkolenie na poziomie podstawowym AutoCAD dla 9 uczestników,
  - szkolenie na wybranym poziomie AutoCAD (jednym z trzech: podstawy, zaawansowany, praca 3D) dla 6 uczestników i Inventor dla 3 uczestników,
  - szkolenie AutoCAD w trzech stopniach dla 3 uczestników,
  - szkolenie z zakresu AutoCAD i Inventor na wybranym poziomie dla 9 uczestników,
  Szkolenie powinno zostać przeprowadzone na stacjach roboczych skonfigurowanych i dostarczonych na szkolenie we wskazane miejsce przez ATC.
  Programy firmy Autodesk, na których zostanie przeprowadzone szkolenie muszą być programami licencjonowanymi, komercyjnymi lub licencjami NFR for ATC przeznaczonymi do komercyjnych szkoleń, które muszą posiadać nr seryjne, które mogą zostać poddane wersyfikacji legalności w Autodesk.
  Wymagane jest aby szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę, która posiada status ATC i ACC oraz posiada doświadczenie w realizacji szkoleń dla wyższych uczelni (zgodnie z rozdz. III ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ.
  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oryginalny certyfikat Autodesk.
  ACC - Autoryzowane Centrum Certyfikacji,
  ATC - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk (ATC)
  dane administratora licencji:

  Sławomir Klebach
  slawomir.klebach@us.edu.pl
  7) W zakresie części G:
  Oprogramowanie MountainsMap Premium lub równoważne
  Wersja 6,1 lub nowsza. Do zastosowań specjalistycznej i zaawansowanej analizy obrazów z: profilometrów, interferometrów, mikroskopów optycznych, konfokalnych, skaningowych i innych. Zawiera m. in.: pomiary morfometryczne, moduły 2D, 3D, moduł analizy Fouriera 3D, stitching, moduł 4D, analiza cząstek.
  Oprogramowanie musi być oryginalne tak jak dostarcza je producent (loga w programie itp.). W żaden sposób niemodyfikowane z pełną funkcjonalnością MoutainsMap? Premium wersja 6.1 lub nowsza. dane administratora licencji:
  dr Sebastian Stach
  Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych sebastian.stach@us.edu.pl
  Wymagany termin realizacji zamówienia:
  a) w zakresie części A, D, E, G postępowania: do 28 dni od daty zawarcia umowy,
  b) w zakresie części C postępowania: do 35 dni od daty zawarcia umowy,
  c) w zakresie części B postępowania: do 60 dni od daty zawarcia umowy
  d) w zakresie części F: do 29.12.2011 r.
  Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
  Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
  Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
  Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne/1/d/1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach