Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie sieci logicznej i elektrycznej dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31

Prokuratura Okręgowa w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2510241(8) w. 225 , fax. 032 2510241(8) w. 249
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Katowicach
  ul. Wita Stwosza 31 31
  40-042 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2510241(8) w. 225, fax. 032 2510241(8) w. 249
  REGON: 00000030700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie sieci logicznej i elektrycznej dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci logicznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną w budynku w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Katowicach 40-042 przy ul. Wita Stwosza 31.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy i 00/100 zł. 3.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4.Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a.w pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.w gwarancjach bankowych, d.w gwarancjach ubezpieczeniowych, e.poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 5.Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach nr konta: 38103015080000000804782001 z adnotacją Wadium VII G 2200/12 /2011. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. 6.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. 7.W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w pkt 3, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Prokuratury Okręgowej w Katowicach w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie sieci logicznej i elektrycznej. 8.Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 9.Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca. 10.Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje: Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na............................ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury Okręgowej w Katowicach ul. Wita Stwosza 31kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - Wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniosła wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej). 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożyła dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw. Gwarancja obowiązuje od dnia...................(termin składania ofert) do dnia.................. . Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Okręgowej w Katowicach ul. Wita Stwosza 31 kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.po.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach