Przetargi.pl
Oświetlenie świąteczne Miasta Tychy 2011/2012

Prezydent Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 7763333 , fax. (032) 7763344
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tychy
  Al. Niepodległości 49 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. (032) 7763333, fax. (032) 7763344
  REGON: 00051592200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umtychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oświetlenie świąteczne Miasta Tychy 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest oświetlenie świąteczne Miasta Tychy 2010/2011r. Zamówienie podzielone jest na 4 zadania: Zadanie 1 obejmuje : 1. Przyłączenie do sieci oświetleniowej 99 szt. istniejących elementów ozdobnych na słupach oświetleniowych przy ul. Katowickiej w Tychach w terminie do 10.12.2011r., uzupełnienie braków, konserwacja w okresie od 11.12.2011r. do 26.01.2012r, oraz odłączenie od sieci oświetleniowej do 31.01.2012r. Elementy stanowią własność gminy. 2. Przyłączenie do sieci oświetleniowej 95 szt. istniejących elementów ozdobnych na słupach oświetleniowych przy ul. Bocheńskiego i w Rynku w terminie do 02.12.2011r., uzupełnienie braków, konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2011r, oraz odłączenie od sieci oświetleniowej do 31.01.2012r. Elementy stanowią własność gminy. 3. Zakup i zawieszenie na drzewach we wskazanych miejscach 20szt kurtyn o wym. 2,5 x 9mb (25 warkoczy po 9mb, przyłączenie do sieci oświetleniowej do 02.12.2010r, przyłączenie do sieci elektrycznej, konserwacja od 03.12.2010r. do 26.01.2011r, oraz demontaż do 31.01.2011r. Elementy zostaną przekazane na majątek gminy. 4. Zawieszenie na drzewie w okolicach Rynku w Tychach 100 szt. lamp typu STARFLASH-722, które posiada Zamawiający w terminie do 02.12.2011r, przyłączenie do sieci elektrycznej, konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r. oraz demontaż do 31.01.2012r. Elementy stanowią majątek gminy. 5. Zakup i zawieszenie na drzewach we wskazanych miejscach sznurów świetlnych w ilości 3000szt żarówek 230V/25W (odległość między żarówkami ok. 1mb), w terminie do 02.12.2010r., przyłączenie do sieci elektrycznej, konserwacja w okresie od 03.12.2010r. do 26.01.2011 i demontaż do 31.01.2011r. Elementy zostaną przekazane na majątek gminy. 6. Przyłączenie do sieci iluminacji świątecznych i ich konserwacja na elewacjach budynków zabytkowych powyżej wysokości 15 m. w terminie od 02.12.2011r. do 31.01.2012r. Elementy stanowią majątek gminy. 7. Zakup, zawieszenie i przyłączenie do sieci elektrycznej 13 szt. elementów ozdobnych na słupach oświetleniowych przy ul. G. Roweckiego (odcinek od skrzyżowania z ulicą Edukacji do skrzyżowania z al. Niepodległości) w terminie do 10.12.2011r., konserwacja w okresie od 11.12.2011r. do 26.01.2012r, odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. 8. Zakup i zawieszenie pomiędzy słupami trakcji trolejbusowej nad jezdnią ul. Dmowskiego i ul. G. Roweckiego (odcinek od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do skrzyżowania z al. Niepodległości) 46 szt. elementów ozdobnych, przyłączenie ich do sieci elektrycznej w terminie do 02.12.2011r, konserwacja od 03.12.2011r. do 26.01.2012r., odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. 9. Zakup, montaż i przyłączenie do sieci oświetleniowej elementów ozdobnych w postaci łańcuchów oraz wężów świetlnych LED do ustrojenia drzewa przy Urzędzie Miasta w Tychach w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r, odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. 10. Zakup, montaż i przyłączenie do sieci 2 szt. elementów ozdobnych w donicach przy wejściu do Urzędu Miasta w Tychach w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r, odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2011r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. 11. Zakup i zawieszenie na drzewach we wskazanych miejscach łańcuchów świetlnych LED o długości 200 metrów, przyłączenie do sieci oświetleniowej do 10.12.2010r, przyłączenie do sieci elektrycznej, konserwacja od 11.12.2010r. do 26.01.2011r, oraz demontaż do 31.01.2011r. Elementy zostaną przekazane na majątek gminy. Wszystkie elementy zawarte w zadaniu 1 w punktach nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 po demontażu zostaną przekazane Zamawiającemu w stanie sprawnym technicznie do magazynu zlokalizowanego w dawnej szkole przy ulicy Nowokościelnej 11 w Tychach w terminie do dnia 03.02.2012 r. W/w elementy dekoracyjne posłużą do montażu oświetlenia świątecznego 2012/2013 bez potrzeby przeprowadzania naprawy lub remontu. Zadanie 2 obejmuje : 1. Montaż i przyłączenie do sieci elektrycznej, elementów oświetlenia świątecznego fontanny na Placu Baczyńskiego w Tychach w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w terminie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r. oraz demontaż do 31.01.2012r. Elementy stanowią majątek gminy. 2. Zakup, montaż i przyłączenie do sieci oświetleniowej 3 szt. elementów ozdobnych typu Anioł 3D na Placu Baczyńskiego w Tychach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r, odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. 3. Zakup, montaż i przyłączenie do sieci oświetleniowej 1 szt. elementu ozdobnego typu choinka na Placu Baczyńskiego w Tychach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r, odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. Zadanie 3 obejmuje : 1. Montaż i przyłączenie do sieci elektrycznej 9szt. elementów oświetlenia świątecznego na słupach oświetlenia ulicznego na Placu Baczyńskiego w Tychach w terminie do 02.12.2011r., ich konserwacja w terminie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r. oraz demontaż do 31.01.2012r. Elementy stanowią majątek gminy. 2. Zakup, montaż i przyłączenie do sieci 1 szt. elementu ozdobnego typu drzewo świetlne o wys. 2,5 metrów przy wejściu do Teatru Małego w Tychach przy ul. Hlonda 1 w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r, odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. 3. Zakup, zawieszenie i przyłączenie do sieci 100,5 metrów elementu ozdobnego typu sople świetlne przy dachu Teatru Małego w Tychach przy ul. Hlonda 1 od strony ulic Hlonda i Bocheńskiego w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r, odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. 4. Zakup, montaż i przyłączenie do sieci oświetleniowej elementów ozdobnych w postaci łańcuchów oraz wężów świetlnych LED do ustrojenia drzew przy Teatrze Małym w Tychach przy ul. Hlonda 1, w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w okresie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r, odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. Zadanie 4 obejmuje : 1.Montaż i przyłączenie do sieci elektrycznej 37 szt. elementów oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych przy Al. Niepodległości (odcinek od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z G. Roweckiego) w terminie do 03.12.2011r., ich konserwacja w terminie od 03.12.2011r. do 26.01.2012r. oraz demontaż do 31.01.2012r. Elementy stanowią majątek gminy. 2. Zakup, zawieszenie i przyłączenie do sieci oświetleniowej 25 szt. elementów ozdobnych na słupach oświetleniowych przy al. Niepodległości (odcinek od skrzyżowania z ulicą G. Roweckiego do skrzyżowania z al. Bielską) w terminie do 02.12.2011r., konserwacja w okresie od 03.12.2011 r. do 26.01.2012 r., odłączenie i demontaż elementów do 31.01.2012r. Elementy będą przekazane na majątek gminy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku środków finansowych na realizację całości przedmiotu zamówienia może zmniejszyć zakres zamówienia do 20%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315272008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W zakresie Zadania 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umtychy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach