Przetargi.pl
Dostawa drukarek, telefaksów, monitorów i urządzeń sieci dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu - nr sprawy 59/2011

Jednostka Wojskowa Nr 4101 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3520450 , fax. 34 3520380
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4101
  ul. Sobieskiego 35 35
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 34 3520450, fax. 34 3520380
  REGON: 15056051800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.psk.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona, Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drukarek, telefaksów, monitorów i urządzeń sieci dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu - nr sprawy 59/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 - Dostawa drukarek i telefaksów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu, wyszczególnionych według asortymentów i ilości opisanych szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym - Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zadanie nr 2 - Dostawa monitorów i urządzeń sieci dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu wyszczególnionych według asortymentów i ilości opisanych szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym - Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302321108
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Zadanie nr 2 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.psk.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach