Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zielonych w Gminie Goczałkowice-Zdrój w 2012 roku.

Administracja Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 212 70 21 , fax. 32 736 24 46
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych
  ul. Szkolna 13 13
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 212 70 21, fax. 32 736 24 46
  REGON: 27321878200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goczalkowicezdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie Parku Zdrojowego i terenów zielonych w Gminie Goczałkowice-Zdrój w 2012 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usług objętych zamówieniem obejmuje: Zadanie I - Park Zdrojowy: Teren Parku Zdrojowego określa załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Powierzchnia Parku Zdrojowego: park mały: dz. nr 1237.36 - 0,3900ha = 3 900m?., dz. nr 1238.36 - 0,2600ha = 2 600m?., dz. nr 1239.36 - 0,1628ha = 1 628m?., dz. nr 1240.36 - 0,2684ha = 2 684m?., dz. nr 1241.36 - 0,2100ha = 2 100m?., dz. nr 1242.36 - 0,0550ha = 550m?., dz. nr 1245.36 - 0,0516ha = 516m?., dz. nr 1247.36 - 0,0600ha = 600m?., dz. nr 380.107 - 0,2268ha = 2 268m?., dz. nr 35 - 0,1680ha = 1 680m?., Razem: 1. 8526ha = 18 526m?. park duży: dz. nr 2578.36 - 4,3505ha = 43 505m?., dz. nr 417.106 - 0,0207ha = 207m?., dz. nr 114.36 - 0,2600ha = 2 600m?. Razem: 4. 6312ha = 46 312m? Zakres usługi: koszenie trawników wraz z zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy odbywać się będzie każdorazowo gdy wysokość trawy przekroczy 8 cm (mierzona w dowolnym miejscu Parku). w zakres koszenia wchodzą także: - skarpy stawu Maciek od strony północnej (od strony potoku Kanar) - 2 090m?., - skarpy po obu stronach potoku Kanar na długości od stacji PKP Zdrój do ul. Uzdrowiskowej - 1 160m?., bieżące odtworzenie (renowacja) wydeptywanych trawników, cięcia pielęgnacyjno - sanitarne drzew (odcięcie gałęzi i konarów, odcięcie odrostów korzeniowych, wywóz odpadów niezwłocznie po zakończeniu prac, wygrabienie i uporządkowanie terenu wokół), cięcia pielęgnacyjno - sanitarne krzewów (usunięcie starych, suchych lub połamanych pędów, wygrabienie i uporządkowanie terenu wokół, wywóz odpadów niezwłocznie po zakończeniu prac), bieżące przeglądy drzewostanu i wykonywanie prac związanych z likwidacją zagrożenia dla ludzi bądź mienia, formowanie i odchwaszczanie żywopłotów i krzewów, formowanie drzew, pielęgnacja rabat bylinowych, cebulowych, kwietników, bieżące usuwanie wiatrołomów na terenie Parku Zdrojowego oraz na wszystkich skarpach stawu Maciek, sukcesywne jesienne wygrabienie liści, do 30 listopada każdego roku, wraz z wywozem, utrzymanie w czystości (zamiatanie) alejek parkowych oraz alejek przy stawie Maciek poprzez uprzątnięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń - ok. 5 907,79m?, odchwaszczanie nawierzchni alejek parkowych oraz alejek przy stawie Maciek poprzez uprzątnięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń - ok. 5 907,79m?,, utrzymanie w czystości skwerów poprzez uprzątnięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, bieżące opróżnianie z odpadów koszy na śmieci i wywóz odpadów na wysypisko - ilość: park duży - 20 szt., koszy o pojemność jednego kosza 24 l (0,024m?), staw Maciek - 8 szt., koszy o pojemność jednego kosza 18 l (0,018m?), razem - 28 szt. konserwacja (malowanie oraz wymiana zniszczonych elementów) podestów do opalania usytuowanych przy stawie Maciek - ilość 10 szt., o wym. 240 cm x 310 cm, konserwacja (malowanie oraz wymiana zniszczonych elementów) drewnianych ławek parkowych w ilości: park duży - 41 szt., ławek, staw Maciek - 11 szt., ławek, razem - 52 szt. wymiana zniszczonych koszy na śmieci, utrzymanie zimowe alejek parkowych i mostków oraz alejek przy stawie Maciek poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości zimowej środkami dozwolonymi do stosowania w parkach - ok. 5 907,79m?. Odśnieżanie drogi dojazdowej do stacji PKP Zdrój na odcinku od ul. Uzdrowiskowej do stacji PKP Zdrój wykona firma zajmująca się zimowym utrzymanie dróg gminnych. pozimowe oczyszczanie alejek parkowych (spacerowych) i mostków z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej, Zadanie II - Drogi, parkingi, ronda: Wykaszanie poboczy dróg, rowów, skrzyżowań, wysepek oraz parkingów wraz zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Wykaz dróg stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. pobocza dróg - 32 049,00m?. parking przy ul. Głównej (przy kościele) - 933,35m?. parking przy ul. Szkolnej 70 - 115,50m?. wysepka rozdzielająca pasy ruchu (skrzyż. DK 1 z ul. Uzdrowiskową) - 747m?. teren przy DK 1 (przy ul. Uzdrowiskowej, przejście wodociągu) - 1 326m? droga rowerowa (betonowa) od torów kolejowych przy stacji PKP Zdrój do mostku na ul. Powstańców Śl., pobocze drogi obustronnie (0,5m) - 840m? droga dojazdowa do starej części budynku Urzędu Gminy od skrzyżowania z ulicą Szkolną, pobocze drogi obustronnie - 280m? Razem: 36 290,85m?. Wykonawca wykona minimum sześć pokosów w.w terenów w okresie jednego roku: termin I koszenia - ok. 5 maja, termin II koszenia - ok. 5 czerwca, termin III koszenia - ok. 5 lipca, termin IV koszenia - ok. 5 sierpnia, termin V koszenia - ok. 5 września, termin VI koszenia - ok. 5 października, Utrzymanie rond - cięcia pielęgnacyjne-sanitarne krzewów wraz z zagrabieniem i wywozem: utrzymanie ronda pod Bocianem - 55,30m? utrzymanie ronda przy drodze zbiorczej (skrzyż. drogi zbiorczej z DK1) - 573m2 Razem: 628,30m2. Wykonawca wykona dwie usługi w okresie 1 roku polegające na pracach pielęgnacyjno-sanitarnych związanych z utrzymaniem w.w rond: termin I usługi - ok. 20 kwietnia, termin II usługi - ok. 20 września. Zadanie III - Przepompownie ścieków: Wykaszanie terenów przepompowni ścieków wraz z zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy: I. Przepompownia Główna przy ul. Uzdrowiskowej: pobocze drogi dojazdowej (od ul. Uzdrowiskowej do bramy przepompowni) obustronnie (1m) - 124m?, teren przepompowni - 2 422,32m?, Razem - 2 546,32m?. II. Przepompownia PKP przy ul. PCK: pobocze drogi dojazdowej od strony ul. PCK obustronnie (0,5m) - 133,20m?, droga dojazdowa gruntowa od strony ul. PCK do pierwszych płyt betonowych - 192m?, dojście do przepompowni od strony ścieżki rowerowej betonowej (od strony stawu Maciek) - 46,25m?, teren przepompowni - 23,44m?, teren wokół ogrodzenia przepompowni (0,5m) - 12,50m?, Razem - 407,39m?. III. Przepompownia Dębowa przy ul. Dębowej: pobocze drogi dojazdowej (od ul. Dębowej do bramy przepompowni) obustronnie (1m) - 64m?, teren przepompowni - 189,97m?, teren wokół ogrodzenia przepompowni (1m) - 72m?, Razem - 325,97m?. IV. Przepompownia Obwodnica przy ul. Borowinowej: pobocze drogi dojazdowej (od ul. Borowinowej do bramy przepompowni) obustronnie (1m) - 208m?, teren przepompowni - 195,90m?, teren wokół ogrodzenia przepompowni (0,5m) - 30,50m?, Razem - 434,40m?. V. Przepompownia Wieś 1 przy ul. Głównej ( rejon PKP): teren przepompowni - 66,91m?, teren wokół ogrodzenia przepompowni (1m), strona wschodnia, południowa, północna - 28m?, Razem - 94,91m?. VI. Przepompownia Wieś 2 przy ul. Głównej (rejon parkingu przy kościele): teren przepompowni - 75,75m?, teren wokół ogrodzenia przepompowni (3m) strona wschodnia, południowa, zachodnia, północna - 97,80m?, Razem - 173,55m?. VII. Przepompownia Bór przy ul. Powstańców Śl.: pobocze drogi dojazdowej (od ul. Powstańców Śl., do bramy przepompowni) obustronnie (3m) - 42m?, teren przepompowni - 207,49m?, teren wokół ogrodzenia przepompowni, strona zachodnia, północna, wschodnia (1m) - 58,70m?, Razem - 308,19m?. VIII. Przepompownia Zapora przy ul. Jeziornej: teren przepompowni - 17,73m?. Razem - 17,73m?. IX. Przepompownia Linde przy ul. Grzebłowiec: teren przepompowni - 21,40m?. Razem - 21,40m?. Powierzchnia łączna w/w terenów wynosi - 4 329,86m?. Wykonawca wykona minimum sześć pokosów w.w terenów w okresie jednego roku: termin I koszenia - ok. 10 maja, termin II koszenia - ok. 10 czerwca, termin III koszenia - ok. 10 lipca, termin IV koszenia - ok. 10 sierpnia, termin V koszenia - ok. 10 września, termin VI koszenia - ok. 10 października. Zadanie IV - Działki gminne: Wykaszanie działek gminnych wraz z zagrabieniem i wywozem skoszonej trawy: działka przy budynku komunalnym ul. Szkolna 70 - za budynkiem (strona północna) do drzew, lewa strona (strona zachodnia) do płotu, prawa strona (strona wschodnia) do ogrodzenia cmentarza, przód budynku (strona południowa) teren zielony do ul. Szkolnej: dz. nr 4204.190 - 3 353m?., dz. nr 4203.191 - 42,50m?., razem: 3 395,50m?., działka przy budynku komunalnym ul. Powstańców Śl. 43 - z przodu budynku (strona zachodnia) do drogi, z tyłu budynku (strona wschodnia) do granicy działki - dz. nr 2434.39 razem: 609,50m?., działka przy stacji transformatorowej ul. Solankowa - 25m?., działka przy torach kolejowych na ul. PCK: dz. nr 1826.36 - 0,1001ha = 1001m? dz. nr 1827.36 - 0,0752ha = 752 m? razem: 1 753m?., działka przy budynku Ośrodka Zdrowia skrzyżowanie ul. Wiślnej i ul. Żeromskiego: 1403.36 - 0,0466ha = 466m?., 1754.36 - 0,0284ha = 284m?, 1406.36 - 0,0874ha = 874m? razem: 1 624m?., działka przy ul. Żeromskiego przy sklepie Max - dz. nr 2545.36 - 0,1364ha = 1 364m?. Powierzchnia łączna w.w terenów wynosi - 8 771m?. Wykonawca wykona minimum sześć pokosów w.w terenów w okresie jednego roku: termin I koszenia - ok. 15 maja, termin II koszenia - ok. 15 czerwca, termin III koszenia - ok. 15 lipca, termin IV koszenia - ok. 15 sierpnia, termin V koszenia - ok. 15 września, termin VI koszenia - ok. 15 października, Zadanie V - Wykonywanie czynności uzupełniających: 1. Wykonawca będzie wykonywał jednostkowo zlecone prace związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, inne niż wskazane w Zadaniu I do IV powyżej. 2. W przypadku usług polegających na usuwaniu lub cięciu pielęgnacyjno-sanitarnym drzew oraz krzewów, drewno pozostaje w dyspozycji Wykonawcy. 3. Usługi uzupełniające, o których mowa Zadaniu V powyżej, nie przewidziane w szczegółowym zakresie usług objętych Zadaniami I do IV, zostaną rozliczone w oparciu, o ceny podane w formularzu z cenami jednostkowymi, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goczalkowicezdroj.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach