Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w ZSS nr 2 w Radomiu (PSP nr 16) w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych - II edycja

Gmina Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284 , fax. 0-48 36 20 282, 3620532
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284, fax. 0-48 36 20 282, 3620532
  REGON: 67022345100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dodatkowych - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w ZSS nr 2 w Radomiu (PSP nr 16) w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych - II edycja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych - Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w ZSS nr 2 w Radomiu (PSP nr 16) w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych - II edycja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 200.000 EUR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach