Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 euro na opracowanie graficzne, druk i dostawę folderów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. A.Pawińskiego 5a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5923450 , fax. 22 6584733
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
  ul. A.Pawińskiego 5a 5a
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5923450, fax. 22 6584733
  REGON: 01328561000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 euro na opracowanie graficzne, druk i dostawę folderów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa folderu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w liczbie 2000 szt., zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ogólnych warunkach umowy, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224620006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckppip.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach