Przetargi.pl
Dostawa sprzętu sportowego do przeprowadzenia Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 834 05 14 , fax. 834 76 65
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  ul. Marymoncka 34 34
  00-968 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 834 05 14, fax. 834 76 65
  REGON: 00032783000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: awf.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu sportowego do przeprowadzenia Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego do przeprowadzenia Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie (CPV: 3742000-8, 37421000-5, 37442900-8). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia do Zakładu Lekkoatletyki Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa. 5. Sprzęt sportowy musi być fabrycznie nowy, w pierwszym gatunku i wolny od wad. 6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi norm Unii Europejskiej. 7. Wszystkie parametry techniczne podane w załącznikach do SIWZ należy traktować jako wymagania podstawowe uważane przez Zamawiającego za minimalne. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach technicznych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach