Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA NOWYCH I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. LEGIONÓW 220 W TORUNIU

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 65 55 200 , fax. 56 65 55 339
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
  ul. Sienkiewicza 24/26 24/26
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 65 55 200, fax. 56 65 55 339
  REGON: 34122789200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzk-torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN.: BUDOWA NOWYCH I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. LEGIONÓW 220 W TORUNIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa nowych i przebudowa istniejących obiektów zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu. Szczegółowy opis zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy, 00/100) złotych. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wadium powinno zostać wniesione przed terminem składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza to, że kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego : 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 w Banku PEKAO S.A. (w tytule przelewu prosimy wpisać: wadium 26/P/13). Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty (prosimy nie łączyć dokumentu trwale z ofertą, aby umożliwić jego zwrot). Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mzk.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach