Przetargi.pl
Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim

Gmina Sępólno Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3894210 , fax. 52 3894220
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępólno Krajeńskie
  ul. Tadeusza Kościuszki 11 11
  89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3894210, fax. 52 3894220
  REGON: 09235094900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-sepolno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 szt. komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku Nr 7. Wymieniony w załączniku sprzęt winien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. 3. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina-sepolno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach