Przetargi.pl
Przetarg na dostawę paliw płynnych na lata 2013 i 2014

Gmina Piątnica ogłasza przetarg

 • Adres: 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2162476 , fax. 86 2152113
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piątnica
  ul. Stawiskowska 53 53
  18-421 Piątnica Poduchowna, woj. podlaskie
  tel. 86 2162476, fax. 86 2152113
  REGON: 00054229600017
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugpiatnica.doc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg na dostawę paliw płynnych na lata 2013 i 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Dostawa paliw płynnych - oleju napędowego i etyliny bezołowiowej na potrzeby Urzędu Gminy Piątnica oraz jednostek OSP w gminie Piątnica na lata 2013 i 2014 w szacunkowych ilościach: oleju napędowego -25 000 l i benzyny bezołowiowej 3000 l. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości paliwa niż podane w rozdziale IV pkt. 1 SIWZ, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 3.Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590. 4.Dostawa polegać będzie Na tankowaniu pojazdów na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego (drogami utwardzonymi). Odbiór towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na kartę paliwową/listę zbiorczą zawierającą w szczególności: datę tankowania, rodzaj pobranego paliwa, ilość zatankowanego paliwa, markę i numer rejestracyjny pojazdu. 5.Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie faktur VAT, przy czym ustala się okresy rozliczeniowe: od 01 do 15 każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca. 6.Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie wg. bieżących potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugpiatnica.doc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach