Przetargi.pl
Remont budynku PSZOK w Korycinie

Związek Gmin "Kumiałka - Biebrza" z siedzibą w Korycinie ogłasza przetarg

 • Adres: 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7219502
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Gmin "Kumiałka - Biebrza" z siedzibą w Korycinie
  ul. Knyszyńska 2A 2A
  16-140 Korycin, woj. podlaskie
  tel. 085 7219502
  REGON: 05047579600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zg-kumialka-biebrza.pbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku PSZOK w Korycinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korycinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiary robót, stanowiące załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 38 1500 1083 1210 8004 9238 0000. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, musi zostać złożone w oryginale w Biurze Związku Gmin Kumiałka-Biebrza przy ul. Słowiańska 14 (wiatrak) i być ważne przez cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 9. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont budynku PSZOK w Korycinie. Nie należy załączać oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zg-kumialka-biebrza.pbip.pl, www.korycin.pl, www.janow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach