Przetargi.pl
Przeprowadzenie usługi szkolenia dla 7 osób bezrobotnych, beneficjentów projektu pn.Stawiam na pracę.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Tadeusza Kościuszki 141
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-16 632-13-86, 632-08-51 , fax. 0-16 632-13-86 wew. 250
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
  ul. Tadeusza Kościuszki 141 141
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 0-16 632-13-86, 632-08-51, fax. 0-16 632-13-86 wew. 250
  REGON: 65096085700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puplubaczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie usługi szkolenia dla 7 osób bezrobotnych, beneficjentów projektu pn.Stawiam na pracę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie usługi szkolenia dla 7 osób bezrobotnych - beneficjentów projektu pn.Stawiam na pracę, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na następujące szkolenie: sprzedawca; liczba uczestników szkolenia - 7 osób, termin wykonania zamówienia: od dnia 20.05.2013r. do dnia 25.06.2013r. Liczba godzin - 180 zegarowych /1 godz. = 45 minut zajęć edukacyjnych i 15 minut przerwa/. Zamawiający żąda, by do opracowania zakresu i jakości oferowanego programu szkolenia, wykorzystane zostały standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych dostępne w bazie MPiPS pod adresem: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl, oraz by program szkolenia zawierał dodatkowo zagadnienia: ochrona środowiska /podnoszenie świadomości ekologicznej/ - 1 godz. równość szans /związana ze zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji/ -1 godz. Zagadnienia teoretyczne związane z przedmiotem szkolenia muszą być również realizowane w formie praktycznej, w taki sposób, by umożliwić uczestnikom szkolenia opanowanie w wysokim stopniu umiejętności praktycznych. Zamawiający żąda, by Wykonawca udostępnił uczestnikom szkolenia: kasy fiskalne - min. 4 szt. , czytnik kodów kreskowych - min. 1 szt., terminal płatniczy stacjonarny - min. 1 szt. , terminal płatniczy przenośny - min. 1 szt., metkownica - min. 1 szt., tester banknotów - min.1 szt., waga sklepowa elektroniczna - 1 szt. Zajęcia winny odbywać się codziennie od poniedziałku do piątku - w dni robocze, nie dłużej niż do godz. 17.00, 6-7 godz. dziennie, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie uczestnikom szkolenia, gdy szkolenie realizowane będzie poza terenem powiatu lubaczowskiego, w takim przypadku koszty zakwaterowania i wyżywienia należy uwzględnić, jako składnik ceny szkolenia. W przypadku, gdy Wykonawca w wymaganiach wstępnych dla uczestników szkolenia wykaże badania lekarskie, Zamawiający przed rozpoczęciem szkolenia skieruje osoby bezrobotne na badania stwierdzające zdolność do uczestnictwa w szkoleniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kwalifikacje kadry dydaktycznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puplubaczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach