Przetargi.pl
Budowa przepompowni ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym i przykanalikiem sanitarnym oraz przyłacza energetycznego dla obsługi Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-543 Moszczany, Moszczany 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6283371, 6283372 , fax. 016 6283372
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Moszczany 1 1
  37-543 Moszczany, woj. podkarpackie
  tel. 016 6283371, 6283372, fax. 016 6283372
  REGON: 65095962400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przepompowni ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym i przykanalikiem sanitarnym oraz przyłacza energetycznego dla obsługi Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa przepompowni ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym i przykanalikiem sanitarnym oraz przyłacza energetycznego dla obsługi Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach. Szczegółowy zakres robót wymieniony jest w Załącznikach Nr 2 oraz Nr 2a do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324233
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ipzp.pl/dps-moszczany
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach