Przetargi.pl
Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego

Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Mickiewicza 13
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 2218571 , fax. 0-17 2218201
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach
  ul. Mickiewicza 13 13
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 2218571, fax. 0-17 2218201
  REGON: 69069107600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach, w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia będą prowadzone dla uczniów klas I,II i IV Technikum, III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej. W roku 2013 - od 25 kwietnia do 20 grudnia 2013 r. W roku 2014 - od 6 stycznia do 20 czerwca 2014r. przed zajęciami szkolnymi lub po zajęciach szkolnych uczniów/uczennic objętych projektem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. W roku 2013 - zajęcia będą prowadzone w 10 grupach przez 8 godzin lekcyjnych na każdą z grup w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Łącznie w roku 2013 r. planuje się realizację 80 jednostek lekcyjnych. W roku 2014 - zajęcia będą prowadzone w 6 grupach przez 8 godzin lekcyjnych na każdą z grup w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Łącznie w roku 2014 planuje się realizację 48 jednostek lekcyjnych Przez jednostkę lekcyjną rozumie się 45 minut.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsat-ropczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach