Przetargi.pl
Zakup sprzętu do rewaloryzacji, utrzymania i pielęgnacji zabytkowego Parku w Łańcucie

Muzeum - Zamek w Łańcucie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252008 do 10 , fax. 017 2252012
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum - Zamek w Łańcucie
  ul. Zamkowa 1 1
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252008 do 10, fax. 017 2252012
  REGON: 00027705500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do rewaloryzacji, utrzymania i pielęgnacji zabytkowego Parku w Łańcucie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie Nr 1 - Dostawa wózków akumulatorowych - 2 szt., Zadanie Nr 2 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem (1 szt.) oraz przyczepy ciągnikowej jednoosiowej (1 szt.) . Miejsce dostawy: Muzeum-Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1 1. Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy (rok produkcji 2013) i nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich, nie naprawiany. 2. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4a,4b, do SIWZ. 3. Wykonawca przekaże pisemną informację Zamawiającemu o terminie dostawy (nie później niż do trzech dni przed dostawą sprzętu). 4. Czas reakcji serwisu 24h to czas pierwszej odpowiedzi na zgłoszenie. Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia dla zadania nr 1 jest dostawa wózków akumulatorowych 2szt, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a. CPV - 34.14.49.00-7 Pojazdy elektryczne, Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia dla zadania nr 2 jest dostawa ciągnika wraz osprzętem 1 szt. oraz przyczepy ciągnikowej jednoosiowej 1 szt, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b CPV 16.70.00.00 -2 - Ciągniki 34.39.00.00 - 7 Akcesoria do ciągników
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341449007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamek-lancut.pl/pl/Aktualnosci/Przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach