Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo-upustowym w miejscowości Dębica, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn. org. nieposiadająca osobowości prawnej (jedn. budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo-upustowym w miejscowości Dębica, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A.Stan istniejący:1.W związku z realizacją projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie, realizowanego w ramach umowy z Jednostką Projektową tj. Konsorcjum Firm: NOT Rzeszów i HYDRON Warszawa, lokalizacja nowego odcinka wału spowodowała, że istniejący zespół zaporowo-upustowy na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, relacji Sędziszów Małopolski - Wygoda, w miejscowości Dębica, zlokalizowany będzie w międzywalu rzeki Wisłoki. Wobec powyższego zachodzi konieczność zmiany lokalizacji ww zespołu na stronę odpowietrzną zaprojektowanego wału. Aktualnie projekt budowlany i wykonawczy pn.; Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie jest już wykonany. Dla tego przedsięwzięcia w miesiącu październiku 2012 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W złożonym wniosku uwzględniono również budowę nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo-upustowym. Przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowej to IV kwartał 2013 r. Uwaga: Zamawiający uzyskaną decyzję środowiskową niezwłocznie przekaże wykonawcy projektu. 2.W zakresie przedmiotowego projektu należy uwzględnić: budowę zespołu zaporowo-upustowego w nowej lokalizacji wraz z nowymi odcinkami gazociągu DN700 oraz demontaż istniejącego zespołu i wynikający ze zmiany lokalizacji demontaż odcinków gazociągu. 3.Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 należy zaprojektować stosownie do wytycznych właściciela gazociągu, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, podanych w piśmie z dnia 23 lutego 2012 r. znak: TT.402.18.2.2012.GG. 4.Zamawiający posiada wstępną propozycję z dnia 7 marca 2012 r. znak: TT.402.18.3.2012.GG, na lokalizację projektowanego zespołu zaporowo-upustowego oraz odcinka podstawowego i rezerwowego, na działce ewid. nr 4 położonej w obr. 2 m. Dębica, od właściciela sieci tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33-100 Tarnów. 5.Uwaga: Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić nową trasę przebiegu gazociągu oraz lokalizację zespołu zaporowo-upustowego z właścicielami działek, przez które będzie przebiegał projektowany gazociąg. Wymaganą zgodę w formie umów cywilno-prawnych dostarczyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do projektowania. B.Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z zespołem zaporowo-upustowym w miejscowości Dębica, woj. podkarpackie. I.PRACE PRZEDPROJEKTOWE: 1)Wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych w tym: a)mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z wykorzystaniem istniejących w PODGiK opracowań geodezyjnych w niezbędnym zakresie do celów projektowych, wraz z ustaleniem granic do celów ewidencji gruntów Mapy sytuacyjno-wysokościowe należy zaopatrzyć w klauzulę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, że są aktualne i nadają się do celów projektowych. b)mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów należy uzyskać i potwierdzić aktualność we właściwym Starostwie Powiatowym. c)Uwaga: Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualny stan prawny obowiązującej mapy ewidencyjnej i wszystkie elementy mapy zasadniczej. 2)Wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego pod realizację inwestycji - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym 3) Uzyskanie umów cywilnoprawnych z właścicielami działek na zajęcie terenu (stałe, czasowe, służebność przesyłu). 1.Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów cywilno-prawnych z właścicielami działek, których grunty będą zajęte pod planowane zamierzenie inwestycyjne wg wzoru umowy stanowiącego zał. do siwz na: a)zajęcie stałe (związane z umieszczeniem urządzenia na działce) b)zajęcie czasowe (na okres wykonywania robót budowlanych) c)służebność przesyłu 2.Umowy powinny być podpisane przez właścicieli działek lub pełnomocnika własnoręcznie3.Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania umowy, potwierdzone przez właściwy urząd gminy lub miasta należy dołączyć do umowy4.W przypadku gdy działka stanowi współwłasność umowę muszą podpisać wszyscy współwłaściciele5.Jeżeli właścicielami działek jest małżeństwo umowę winien podpisać każdy z małżonków6.W przypadku gdy właściciel działki nie żyje, a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone, Wykonawca winien ustalić listę spadkobierców dla danej działki i dołączyć do umowy 7.Jeżeli Właściciele nie wyrażają zgody na zajęcie gruntów, fakt ten należy odnotować w umowie i uzyskać podpis Właściciela8.Wykonawca sporządzi tabelaryczne zestawienie umów 9.Umowy cywilno-prawne należy zawrzeć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 1997r. Nr 115 poz.741 z późn. zm.)10.Umowy należy sporządzić w 3 egz.4)Opracowanie materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) wraz ze sporządzeniem wniosku:Przedmiotowe materiały winny zawierać m. in.: a)mapy ewidencyjne z wkreślonym obrysem inwestycji z potwierdzoną aktualnością b)wypisy z rejestru gruntów dla działek podstawowych i sąsiednich z potwierdzoną aktualnością,c)charakterystykę inwestycji- 4 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym II.PRACE PROJEKTOWE: 1)Projekt zagospodarowania terenu - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym 2)Projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym3)Projekt podziału nieruchomości w formie operatu geodezyjnego przedstawiającego działki zajęte pod realizowaną inwestycję w tym działki przeznaczone do wykupu - 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym tj.:a)mapę ewidencyjną zawierającą projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziałów nieruchomości oraz nieruchomości wchodzące w całości w zakres projektowanej inwestycji, a także zaznaczony obszar zajęcia w sposób trwały i czasowy pod realizację tej inwestycji - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym)b)wykaz zmian gruntowych (zbiorczy) - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym)c)wykaz synchronizacyjny (porównawczy, kataster - ewidencja) - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym)d)wykaz wywłaszczeniowy (zbiorczy) obejmujący wszystkie działki do wykupu - zarówno działki wynikające z podziału jak i działki wchodzące w całości w skład projektowanej inwestycji. Lewa strona wykazu wywłaszczeniowego dotyczącej właściciela w poz. 1 winna zawierać nazwisko, imię, adres zgodnie z aktualnym stanem prawnym nieruchomości, a w poz. 2 dane według ewidencji gruntów. Rozliczenie powierzchni działek musi być wykazane w m2. W/w wykaz powinien zawierać również; nr lwh, nr KW, nr AWZ, nr aktu notarialnego, nr rejestru gruntów. Na końcu wykazu zmian gruntowych i wykazu wywłaszczeniowego należy sporządzić zestawienie zbiorcze wszystkich działek wchodzących w projektowaną inwestycję wraz z podaniem celu i rodzaju zajęcia - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym)e)kopię protokołów okazania granic (przekazanych do PODGiK) - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym)f)kopię zarysu pomiarowego (przekazanego do PODGiK) (to zwymiarowana odbitka mapy ewidencyjnej zawierająca miedzy innymi numery punktów granicznych, długości czołówek, lokalizację punktów osnowy, kilometraż inwestycji wg projektu technicznego (budowlanego)) - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym)g)badanie stanu prawnego wszystkich nieruchomości objętych projektem inwestycji(kopie protokołów badania lwh, KW, ZD, kopie AWZ, kopie decyzji, kopie aktów notarialnych) - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym)W opracowaniu należy zamieścić wykaz działek przeznaczonych do wykupu (działki wchodzące w całości pod inwestycję) oraz działki dzielone pod inwestycję.Ww projekty winny zostać opracowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami i warunkami technicznymi jakie należy spełnić przy projektowaniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, stosownie do pisma z dnia 23 lutego 2012 r. znak: TT.402.18.2.2012.GG tj.:-Warunkami technicznymi do projektowania gazociągów wysokiego ciśnienia -Wykazem Polskich Norm dla systemów dostawy gazu oraz przemysłu naftowego i gazowniczego-Wytycznymi OPG GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania gazociągów przemysłowych wysokiego ciśnienia-Wytycznymi OPG GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania systemów ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych-Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi-Sieć przesyłowa gazu ziemnego: Strefy zagrożone wybuchem, Urządzenia, systemy ochronne i pracownicy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.Ww projekty winny zostać opracowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Prawa ochrony środowiska w szczególności zaś z:-Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); -Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623);-Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);-Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst. jedn.Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), -Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)-Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.); -Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)-Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), -Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw,-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 2001r., Nr 97, poz. 1055), o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, -Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.);-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.)-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).W opracowaniu należy uwzględnić stan prawny obowiązujący na dzień zakończenia przedmiotu umowy.Opracowany projekt powinien być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto projekt powinien zawierać opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, posiadać wkreślony w mapy ewidencyjne obrys inwestycji. W rozwiązaniach projektowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami:-Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), -Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 4)Projekt wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym5)Przedmiary robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formie uzgodnionej z Zamawiającym - opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).6)Kosztorys inwestorski - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym (wraz z 2 egz. tabeli elementów scalonych), opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).7)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,8)Operat wodnoprawny - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym 9)Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki i wymagających uzyskania zezwolenia na usuniecie - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.Inwentaryzacja drzew i krzewów wymagających uzyskania zezwolenia na usuniecie powinna zawierać:-imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości,-tytuł prawny władania nieruchomością,-nazwę gatunku drzewa lub krzewu,-obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, -przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, -przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, -wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,-oświadczenie właściciela nieruchomości, na której rosną wnioskowane do usunięcia drzewa,krzewy, wyrażającego zgodę na usunięcie drzew,krzewów.10) Operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz składników roślinnych i budowlanych wraz z wyceną za ustanowienie służebności przesyłu na działkach zajętych pod budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 700, sporządzony na dzień wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.1.Wyceny nieruchomości winny być sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w:a)Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r., w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 z póżn. zm), b)Standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.2.Integralną częścią operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, składników roślinnych i budowlanych będzie zestawienie wartości działek obejmujące następujące dane:- liczba porządkowa- właściciel, władający i jego adres- bonitacja, użytek, klasa- nr działki- nr KW- powierzchnia działki - cena jednostkowa za 1m?- cena działki do wykupu- cena składników roślinnych i budowlanych3.Częścią operatu szacunkowego składników roślinnych i budowlanych oraz dla służebności przesyłu jest protokół z inwentaryzacji tych składników sporządzony przez rzeczoznawcę i podpisany przez właściciela lub użytkownika.III.USŁUGI TOWARZYSZĄCE PRACOM PROJEKTOWYM1)Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz ze sporządzeniem wniosku,2)Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz ze sporządzeniem wniosku,3)Uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew wraz ze sporządzeniem wniosku,4)Uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia robót wraz ze sporządzeniem wniosku,5)Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz ze sporządzeniem wniosku,6)Uzyskanie innych niezbędnych decyzji wyżej niewymienionych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach