Przetargi.pl
Szkolenie okresowe BHP

Jednostka Wojskowa 4784 ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 715 56 59 , fax. 17 715 63 85
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4784
  ul. Krakowska 11B 11B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 715 56 59, fax. 17 715 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.army.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie okresowe BHP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówieia jest Szkolenie okresowe BHP. Szkolenie jest przeznaczone dla żołnierzy, pracowników i osób kierujących pracownikami na stanowiskach: kierujacych pracownikami, administracyjno - biurowychi osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz żołnierzy zawodowych/ korpus szeregowych zawodowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciązliwe lub niebezpieczne. Zamówienie podzielone jest na 3 zadania częściowe z czego w każdej z części przewidywana jest liczba grup szkoleniowych: część nr 1 - 10 grup szkoleniowych ; część nr 2 - 17 grup szkoleniowych ; część nr 3 - 23 grupy szkoleniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach