Przetargi.pl
Organizacja cyklicznych szkoleń grupowych dla bezrobotnych w zakresie ABC przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Najświętszej Marii Panny 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2218173 , fax. 017 2227569
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Najświętszej Marii Panny 2 2
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 017 2218173, fax. 017 2227569
  REGON: 69069183400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pup-ropczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja cyklicznych szkoleń grupowych dla bezrobotnych w zakresie ABC przedsiębiorczości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego cyklicznych szkoleń grupowych łącznie dla 70 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach, ubiegających się o otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, liczba osób może być mniejsza - nie mniej jednak niż 60 osób (liczba osób przeszkolonych uzależniona będzie od liczby osób ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej) liczba osób może ulec zwiększeniu maksymalnie do 80 osób z podziałem na 10 - 12 osobowe grupy (ostatnia grupa może liczyć mniejszą lub większą liczbę osób). Czas trwania szkolenia: 40 godzin szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej. Zakres tematyczny szkolenia musi obejmować nw. zagadnienia: a) Rejestrację działalności gospodarczej-2 godz./grupę; b) Prawo pracy, Prawo podatkowe i cywilne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej- 8 godz./ grupę; c) Praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych-2 godz./grupę; d) Prowadzenie księgowości w mikroprzedsiębiorstwie i obsługa programów użytkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej -12 godz./grupę; e) Podstawy marketingu-2 godz./grupę; f) Finansowanie działalności gospodarczej-2 godz./grupę; g) Podstawy tworzenia biznes-planu- 12 godz./grupę;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w organizowaniu szkoleń objętych zamówieniem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pup-ropczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach