Przetargi.pl
KURS DLA FIZJOTERAPEUTÓW: NOWE METODY REHABILITACJI - RÓWNOWAGA-TESTY I TERAPIA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie ogłasza przetarg

 • Adres: 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 772 88 95 , fax. 17 772 89 68
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
  ul. Rzeszowska 5 5
  36-051 Górno, woj. podkarpackie
  tel. 17 772 88 95, fax. 17 772 89 68
  REGON: 00029174700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorno.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KURS DLA FIZJOTERAPEUTÓW: NOWE METODY REHABILITACJI - RÓWNOWAGA-TESTY I TERAPIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KURS DLA FIZJOTERAPEUTÓW: NOWE METODY REHABILITACJI - RÓWNOWAGA-TESTY I TERAPIA 3.2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla fizjoterapeutów: nowe metody rehabilitacji - równowaga-testy i terapia. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego. 3.3. Kurs ma na celu ułatwić, poprzez poznanie specyficznych testów, dokładniejszą ocenę zaburzeń równowagi, koordynacji, stabilizacji stawów u pacjenta i precyzyjniej zaplanować terapię. Pokazać możliwości wykorzystania profesjonalnego sprzętu w celowych ćwiczeniach terapeutycznych, wielostronność zastosowania w terapii, w treningu oraz działaniach terapeutycznych. Uczestnikami kursu będzie 10 osobowa grupa personelu medycznego Zamawiającego (fizjoterapeuci). W trakcie szkolenia podejmowane powinny być następujące zagadnienia: 1) Planowanie terapii równowagi zgodnie z wytycznymi ICF, 2) Mechanizmy i kontrola posturalna - równowaga, 3) Pogłębienie wiedzy na temat systemów czucia i ich powiązania z równowagą, 4) Planowanie i zastosowanie strategii terapii zaburzeń równowagi na pacjentach, 5) Teoria zaburzeń równowagi jako baza strategii terapii, 6) Wykonanie praktyczne i analiza testów - przykłady kliniczne (może być video) wraz z analizą, 7) Praktyczna terapia osób z zaburzeniami równowagi, koordynacji - praca na uczestnikach, 8) Wykorzystanie profesjonalnego sprzętu w celowych ćwiczeniach terapeutycznych, ustalanie programu ćwiczeń z uwzględnieniem ustalonego celu terapeutycznego, 9) Zastosowanie sprzętu pomocniczego w celu: poprawy równowagi mięśniowej, koncentracji, polepszenia rekcji równoważnych, koordynacji, polepszenie sprawności ogólnej, orientacji ruchowo przestrzennej, stabilizacji postrzegalnych stawów, odciążenia i stabilizacji kręgosłupa. 3.4. Wymogi organizacyjne w cenie szkolenia: 1) Organizacja - Górno k/Rzeszowa (siedziba zamawiającego), 2) Czas trwania - min. 30 godzin lekcyjnych, 3) Catering w czasie przerw - obiad, kawa, herbata, owoce, 4) Materiały szkoleniowe zapewnia wykonawca, 5) Certyfikat uczestnictwa, 6) Książka tematyczna dla każdego z uczestników szkolenia. 7) Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednie pomoce do prowadzenia terapii (własne pomoce do prowadzenia kursu). 3.5 Szacunkowa wartość bez VAT niniejszego zamówienia: 12 000 PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.gorno.eu/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach