Przetargi.pl
Obsługa księgowo-rachunkowych programów komputerowych

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. Rymanowska 20A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-13 4657000 , fax. 0-13 4657001
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
  ul. Rymanowska 20A 20A
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 0-13 4657000, fax. 0-13 4657001
  REGON: 37048726000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.sanok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa księgowo-rachunkowych programów komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej grupowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych OPTIMA, PŁATNIK, SYMFONIA i KaPeR dla 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do zawodowego prowadzenia finansowo - księgowo - rachunkowej obsługi podmiotów gospodarki rynkowej w oparciu o wiodące komputerowe systemy finansowo -księgowe.Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia (dalej zwany również SOPZZ) oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń grupowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup.sanok.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach