Przetargi.pl
Usługa szkoleniowa nt. Rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 850 92 00 , fax. 17 850 92 42, 17 852 44 57
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  ul. Lisa Kuli 20 20
  35-025 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 92 00, fax. 17 850 92 42, 17 852 44 57
  REGON: 69119368200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkoleniowa nt. Rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa nt. Rozliczania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 o poniższych założeniach: 1.1. Liczba uczestników szkolenia: 60 osób (pracownicy Zamawiającego), 3 grupy po 20 osób, w 3 różnych terminach w jednym miejscu szkoleniowym. 1.2. Czas trwania dla jednej grupy szkoleniowej: a) 2 dni szkolenia w formie wykładu i warsztatów w dwa następujące po sobie kolejno dni robocze (od poniedziałku do piątku), b) łącznie 16 godz. dydaktycznych po 45 min. 1.3. Miejsce szkolenia (lokalizacja i standard): poza Rzeszowem, tj. od 20 km do 100 km od granic administracyjnych miasta Rzeszowa, hotel lub centrum konferencyjno-szkoleniowe o standardzie odpowiadającym co najmniej 3 gwiazdkom, posiadające salę szkoleniową i restaurację w jednym budynku. 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykładowcy (trenera)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wup-rzeszow.e-zet.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-552
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach