Przetargi.pl
Przeprowadzenie pakietu 4 szkoleń w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim.

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 42-793 Sieraków Ślaski, Ul. Cegielniana 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343538505 , fax. 343538505
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sierakowie Śląskim
  Ul. Cegielniana 13 13
  42-793 Sieraków Ślaski, woj. śląskie
  tel. 343538505, fax. 343538505
  REGON: 24344379350000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie pakietu 4 szkoleń w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przeprowadzeniu pakietu szkoleniowego składającego się z 4 kursów szkoleniowych dla grupy 10 skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Każdy z 10 uczestników szkolenia, w ramach pakietu, winien odbyć 1 szkolenie kursowe zawodowe ogrodnik, 1 szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej, 1 szkolenie z problematyki ekologicznej oraz 1 szkolenie z zakresu profilaktyki antyprzemocowej. Kod CPV: 80500000-9 Kursy szkoleniowe zostaną zorganizowane w ramach wdrażania i realizacji Programu PL-17 pn. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotyczącego Projektu nr 112/2013 pn. Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno - zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary. Warunki szczegółowe: 1. Szkolenie kursowe / zawodowe / o tematyce: ogrodnik a) cel kursu: nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do samodzielnej pracy przy zagospodarowywaniu terenów zielonych b) czas trwania: 70 godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min), w tym: zajęcia teoretyczne: 20 godzin/osobę zajęcia praktyczne: 50 godzin/osobę c) zagadnienia: - zasady organizacji pracy na stanowisku roboczym: przygotowywanie terenów zielonych pod zagospodarowanie, wysiewanie nasion, sadzenie i przesadzanie roślin, przycinanie roślin, nawożenie i nawadnianie roślin, zakładanie i pielęgnowanie trawników, usuwanie chwastów, wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii - przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, - budowa podkaszarek / kos /spalinowych, - technika pracy podkaszarką / kosą / spalinową. d) miejsce przeprowadzenia zajęć: - zajęcia teoretyczne: na terenie Zamawiającego - zajęcia praktyczne: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych tj. 10 x45 minut z jedną przynajmniej 30 minutową przerwą obiadową oraz dwoma przerwami 15 - minutowymi w trakcie zajęć, f) zakupione materiały siewne, rośliny i narzędzia do realizacji zajęć praktycznych winny zawierać się w kwocie nie mniejszej niż 35% i nie większej niż 40% ceny ogólnej kursu, zleceniobiorca jest zobowiązany do udokumentowania zleceniodawcy poniesionych wydatków na zakup materiałów siewnych, roślin, nawozów i narzędzi w postaci faktur lub innego dowodu zakupu. g) zleceniobiorca zapewni wywóz wszelkich odpadów pozostałych po zakończeniu kursu. h) zleceniobiorca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu tj.: - usługę szkoleniową, - badanie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, - ubezpieczenie NNW uczestników na kwotę 5000 zł na każdego uczestnika szkolenia, - koszt nowej odzieży roboczej i nowych butów roboczych dla wszystkich uczestników szkolenia praktycznego, - koszt odzieży ochronnej, butów roboczych oraz sprzęt ochrony indywidualnej dla operatorów kos spalinowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania szkolenia - przynajmniej jeden komplet - koszt materiałów pędnych, żyłek itp. do kos spalinowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania szkolenia oraz dokonania konserwacji sprzętu po sezonie. - zakup wody mineralnej dla uczestników szkolenia w trakcie trwania zajęć w ilości 1,5 litra dziennie na jednego uczestnika, - zakup materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego tj. podręczniki, zeszyty, długopisy - innych materiałów dydaktycznych - koszt narzędzi ogrodniczych niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych - 5 łopat , 5 grabi do liści typu pazrki , 2 motyczki z pazurkami , sekator, konewki 3 szt, wąż ogrodowy o długości 100 metrów z wózkiem - koszt sadzonek, trawy i innych mat. siewnych, nawozów i mat. pomocniczych , w tym rollbordery o długości 100 metrów do zabezpieczenia sadzonek przed podkoszeniem, niezbędnych do zrealizowania zajęć praktycznych na obszarze nie mniejszym niż 400 metrów kwadratowych i) zleceniodawca zapewnia sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia w postaci 5 kos spalinowych, 2. Szkolenie kompetencyjne z zakresu aktywizacji zawodowej a) cel kursu: poznanie podstawowych zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy b) czas trwania: 20 godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) c) zagadnienia określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wynikające z Programu Szkolenia w klubie pracy, m.in.: - autoprezentacja, - komunikacja z pracodawcą, - rozmowa kwalifikacyjna, - dokumenty aplikacyjne, - sposoby poszukiwania pracy, - poznawanie i odkrywanie umiejętności oraz predyspozycji zawodowych. d) miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych tj. 10 x45 minut z jedną przynajmniej 30 minutową przerwą obiadową oraz dwoma przerwami 15- minutowymi w trakcie zajeć, f) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia tj.: usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników , zakup materiałów dydaktycznych oraz zakup wody mineralnej dla uczestników szkolenia w trakcie trwania zajęć w ilości 1,5 litra dziennie na jednego uczestnika. 3. Szkolenie ekologiczne (szkolenie kompetencyjne) a) cel kursu: poznanie podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska b) czas trwania: 10 godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) c) zagadnienia: - ochrona lasów i terenów zielonych, - gospodarowanie odpadami komunalnymi i selektywnymi. d) miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych tj. 10 x45 minut z jedną przynajmniej 30 minutową przerwą obiadową oraz dwoma przerwami 15- minutowymi w trakcie zajeć, f) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia tj.: usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników, zakup materiałów dydaktycznych oraz zakup wody mineralnej dla uczestników szkolenia w trakcie trwania zajęć w ilości 1,5 litra dziennie na jednego uczestnika. 4. Szkolenie z dziedziny przeciwdziałania przemocy a) cel kursu: poznanie podstawowych zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy b) czas trwania: 10 godzin dydaktycznych/osobę (1 godz. = 45 min.) c) zagadnienia: - zwiększenie kompetencji skazanych w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych - kształtowanie umiejętności prospołecznych, - kształtowanie postawy empatycznej, - budowanie prawidłowej samooceny, - zwiększenie poczucia odpowiedzialności za siebie i własne zachowania, - wyuczenie i umiejętności rozpoznawania własnych negatywnych stanów emocjonalnych - przełamanie schematów poznawczych reagowania w sytuacjach trudnych na korzyść zachowań asertywnych, d) miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie Zamawiającego e) maksymalny dzienny wymiar szkolenia: 10 godzin dydaktycznych f) Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją szkolenia tj.: usługę szkoleniową, ubezpieczenie NW uczestników, zakup materiałów dydaktyczny oraz zakup wody mineralnej dla uczestników szkolenia w trakcie trwania zajęć w ilości 1,5 litra dziennie na jednego uczestnika. 1.2. Szkolenia zostaną zrealizowane od poniedziałku do piątku, maksymalnie do 31 października 2014 r., zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć. 1.3. Wykonawca zapewnia prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą odpowiednie wykształcenie kierunkowe. 1.4 Po zakończeniu szkolenia wykonawca zobowiązany jest do wystawienia każdemu z uczestników zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu opatrzonego właściwym dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 logotypem oraz zapisem umożliwiającym identyfikację źródeł finansowania szkolenia, przygotowanego wg własnego projektu. Koszty wydania zaświadczeń i certyfikatów pokrywa Wykonawca. 1.5 Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego gromadzenia danych osobowych uczestników szkolenia i przetwarzania ich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 1.6Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na dokumentacji szkoleniowej obowiązujących logotypów właściwych dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz zapisu umożliwiającego identyfikację źródeł finansowania. 1.7 Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zgodnie z zapisami § 75 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, (Dz. U. z 2011r. nr 279, poz. 1641) dokumentacji przebiegu szkolenia, w szczególności: a) dziennika zajęć edukacyjnych, zawierającego wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika. b) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia. 1.8 Do obowiązków Wykonawcy należy również: a) przedstawienie do akceptacji szczegółowego harmonogramu realizacji zajęć, programu szkolenia oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia wraz ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy. Harmonogram, program zajęć oraz wzór zaświadczenia wymagają zatwierdzenia. Program szkolenia powinien zawierać w szczególności: - nazwę formy kształcenia, - czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji, - cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości, - plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, - treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć, - opis efektów kształcenia, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, - sposób i formę zaliczenia. b) bieżące sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia poprzez sporządzanie imiennej listy obecności słuchaczy opatrzonej ich podpisami koloru niebieskiego lub zielonego. 1.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad przebiegiem i obsługą organizowanego szkolenia przez cały okres jego trwania. 1.10 Odzież ochronna i buty robocze zakupione na potrzeby realizacji zajęć praktycznych kursu zawodowego po zakończeniu kursu przechodzi na własność uczestników kursu. 1.11 Sprzęt ochrony indywidualnej dla operatorów kos spalinowych przechodzi na własność zakładu karnego w Sierakowie Śląskim 1.12 Zakupione przez wykonawcę narzędzia do zajęć praktycznych oraz zakupione rośliny przechodzą na własność zakładu karnego w Sierakowie Śląskim celem dalszej pielęgnacji terenów zielonych zagospodarowanych w czasie zajęć praktycznych. 1.13 Miejsca do przeprowadzenia zajęć praktycznych ustali Zleceniodawca. 1.14. Termin przeprowadzenia szkolenia po uzgodnieniu przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę zostanie określony w umowie. 1.15 Szkolenie winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym w szczególności z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( dz. U. z 2012, poz.186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych ( Dz. U. z 2004, Nr 37, poz 337 ze zm. ) 1.16 Umowa szkoleniowa winna spełniać warunki określone w Zarządzeniu Nr 33/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej projektów realizowanych przez SW w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach