Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE: BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERNIE KAMPUSU W KATOWICACH - LIGOCIE

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2083547 , fax. 032 2083568
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2083547, fax. 032 2083568
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE: BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERNIE KAMPUSU W KATOWICACH - LIGOCIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: Budowa i modernizacja oświetlenia zewnętrznego na ternie Kampusu w Katowicach - Ligocie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Techniczna (projekt budowlano - wykonawczy, STWIOR, wytyczne do planu BIOZ oraz przedmiary robót) stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 36 miesięcznej gwarancji na zastosowane materiały oraz min. 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach