Przetargi.pl
Kompleksowa usługa serwisowa urządzeń fotokopiujących w Oddziałach ZUS w: Rybniku oraz podległych TJO, Bielsku-Białej oraz podległych TJO, Chrzanowie oraz podległych TJO, Krakowie oraz podległych TJO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4222600 , fax. 032 4224958
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku
  ul. Reymonta 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4222600, fax. 032 4224958
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa serwisowa urządzeń fotokopiujących w Oddziałach ZUS w: Rybniku oraz podległych TJO, Bielsku-Białej oraz podległych TJO, Chrzanowie oraz podległych TJO, Krakowie oraz podległych TJO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń fotokopiujących po gwarancji marki Sharp, Toshiba, Konica Minolta, Kyocera Mita, Gestetner, Ricoh, które stanowią własność Zamawiającego i Odbiorców usługi w Oddziale ZUS w Rybniku oraz podległych TJO, Oddziale Bielsko-Biała oraz podległych TJO, Oddziale Chrzanów oraz podległych TJO, Oddziale Kraków oraz podległych TJO z podziałem na zadania: ZADANIE I Kompleksowa usługa serwisowa urządzeń fotokopiujących, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ odbywać się będzie pod adresami: a) 44-200 Rybnik ul. Reymonta 2, b) 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 13, c) 43-200 Pszczyna ul. Kopernika 22, d) 47-400 Racibórz ul. Łąkowa 28, e) 44-300 Wodzisław Śląski ul. Witosa 30, f) 43-100 Tychy ul. Ch. De Gaulle a 16, g) 43-300 Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 34, h) 43-300 Bielsko-Biała ul. Krasińskiego 38, i) 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2, j) 43-400 Cieszyn ul. Bielska 29, k) 34-300 Żywiec ul. Piernikarska 2, l) 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 14, m) 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 12, n) 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 19, o) 32-300 Olkusz Al. 1000-lecia 11, p) 32-600 Oświęcim ul. Chopina 13, q) 34-200 Sucha Beskidzka ul. Rynek 12, r) 34-100 Wadowice ul. Teatralna 3, s) 31-080 Kraków ul. Pędzichów 27, t) 30-015 Kraków ul. Świętokrzyska 12 - Inspektorat Krowodrza, u) 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 33 - Inspektorat Łagiewniki, v) 31-946 Kraków oś. Teatralne 8 - Inspektorat Nowa Huta, w) 30-450 Kraków ul. Zakopiańska 62 - Inspektorat Podgórze, x) 32-200 Miechów ul. Podzamcze 14, y) 32-400 Myślenice os. 1000-lecia 15 A, z) 32-100 Proszowice ul. Reja 3. Zamawiający określa następujące maksymalne ilości wykonanych kopii: a) Oddział Rybnik wraz z TJO - 1 095 000 kopii b) Oddział Kraków wraz z TJO - 1 140 000 kopii c) Oddział Bielsko-Biała wraz z TJO - 1 030 000 kopii d) Oddział Chrzanów wraz z TJO - 400 000 kopii. Podane planowane ilości wykonanych kopii są wartościami maksymalnymi, jakie Zamawiający i Odbiorcy usługi zamierzają wykonać w ramach realizacji umowy. Niewykorzystana ilość kopii w czasie trwania umowy nie stanowi podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. ZADANIE II Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń fotokopiujących po gwarancji marki OCE, które stanowią własność Zamawiającego i Odbiorców usługi w Oddziale ZUS w Rybniku, Oddziale ZUS w Krakowie, Oddziale ZUS w Chrzanowie. Kompleksowa usługa serwisowa urządzeń fotokopiujących, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ odbywać się będzie pod adresami: a) 44-200 Rybnik ul. Reymonta 2, b) 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 12, c) 31-080 Kraków ul. Pędzichów 27. Zamawiający określa następujące maksymalne ilości wykonanych kopii: a) Oddział Rybnik - 250 000 kopii b) Oddział Kraków - 290 000 kopii c) Oddział Chrzanów - 200 000 kopii. Podane planowane ilości wykonanych kopii są wartościami maksymalnymi, jakie Zamawiający i Odbiorcy usługi zamierzają wykonać w ramach realizacji umowy. Niewykorzystana ilość kopii w czasie trwania umowy nie stanowi podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie I i II został określony w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 503131003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania na dane zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Dla ZADANIA I - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Dla ZADANIA II - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl/zampubl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach