Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Widokowej w Tuliszowie w Gminie Siewierz

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0326499471, 6499400 , fax. 032 6499402
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  ul. Żwirki i Wigury 16 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 0326499471, 6499400, fax. 032 6499402
  REGON: 00053076100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siewierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Widokowej w Tuliszowie w Gminie Siewierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Widokowej w Tuliszowie w Gminie Siewierz. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, warunkami, opiniami w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1.2013 z dnia 27 lutego 2013 r. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Wycinkę kolidujących drzew, b) Budowę drogi klasy L o nawierzchni betonu asfaltowego wraz ze ścieżką rowerową o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej, c) Budowę kanalizacji deszczowej, d) Budowę zjazdów indywidualnych, e) Budowę dwóch peronów przystankowych, f) Przebudowę skrzyżowania z drogą gminną; g) Przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, h) Przebudowę kolidujących urządzeń obcych (sieć telekomunikacyjna), i) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz podbudowy drogi gminnej, j) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz podbudowy jezdni na zjazdach, k) Rozbiórkę istniejących przepustów na zjazdach, l) Rekultywację terenu. 3. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do: a) urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, b) wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem, c) wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót, d) wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, e) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, f) wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, g) wykonania na czas robót projektów organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami h) występowanie z wnioskami o zajęcia pasa drogowego oraz poniesienia kosztów zajęcia, i) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu, j) jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku gdy będzie odpłatny, k) wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, l) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, m) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, n) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, o) zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, p) usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, q) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, r) przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia). s) przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki. Wybrane materiały stanowią własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport do 10 km i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę. t) zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). u) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, v) wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej. Ewentualne błędy w przedmiarze nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy. 5. Należy zachować warunki wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwoleń wodnoprawnych oraz innych decyzji, uzgodnień i opinii. 6. Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający. 7. W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi zadania z ramienia Zamawiającego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. 8. Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 9. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny. 10. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W trakcie wykonywania robót należy uwzględnić konieczność koordynacji prac oraz dopuszczenia do robót Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu w celu wykonania nowej sieci wodociągowej przez w/w podmiot. 11. Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowy robót na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 12. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, przelewem na rachunek Wykonawcy. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość realizowania zapłaty częściowo, za zgodą Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru robót (częściowy lub końcowy) podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o całkowitym/bieżącym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami/wykonawcą w ramach przedmiotowej inwestycji i dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 13. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż 48 miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego bezusterkowego - co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym - zał. Nr 1 do SIWZ. 14. Zamawiający uzyskał na realizację przedmiotu zamówienia dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. W związku z powyższym procedury odbiorowe oraz stosowne druki protokołów odbiorów mogą być dostosowane do wytycznych w/w. programu. W związku z powyższym procedury związane z odbiorami i płatnościami będą dostosowane do wymogów instytucji dofinansowującej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie Nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siewierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach