Przetargi.pl
Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Karpackiej 3 w Świętochłowicach- trzy zadania

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2455104 , fax. 032 2455104
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Katowicka 35 35
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 032 2455104, fax. 032 2455104
  REGON: 00345206200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.swietochlowice.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Karpackiej 3 w Świętochłowicach- trzy zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE NR 1 : Remont tarasu budynku przy ul. Karpackiej 3 w Świętochłowicach, zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem robót określonym przedmiarem robót dla zadania nr 1. Kolorystyka materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty. ZADANIE NR 2 : Wymiana drzwi wejściowych budynku przy ul. Karpackiej 3 w Świętochłowicach, zgodnie ze szczegółowym opisem określonym przedmiarem robót dla zadania nr 2. Kolorystyka materiałów do uzgodnienia z zamawiającym po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty. ZADANIE Nr 3 : Remont dachu budynku przy ul Karpackiej 3 w Świętochłowicach, zgodnie ze szczegółowym opisem określonym przedmiarem robót dla zadania nr 3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia. W przypadku zastosowania do wyceny przedmiotu zamówienia materiałów równoważnych w stosunku do określonych w przedmiarze robót, Wykonawca zobowiązuje się podać nazwy producenta oraz precyzyjnie określi typ materiału. Zamawiający wymaga 3 letniego okresu gwarancji na roboty objęte zadaniami nr 1 i nr 2, 10 letniego okresu gwarancji roboty objęte zadaniem nr 3, a na zamontowane materiały gwarancji producenta. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452152009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops.swietochlowice.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach