Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu do przewozu osób

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Bytowska 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8212014 , fax. 0-59 8212644
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Bytowska 10 10
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8212014, fax. 0-59 8212644
  REGON: 77160988200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: OSOBOWOŚĆ PRAWNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu do przewozu osób
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia 1. rok produkcji - 2012/2013r., 2. pojazd musi posiadać wymagane homologacje 3. gwarancja co najmniej 24 miesiące, 4. silnik wysokoprężny, moc silnika nie mniejsza niż 146 KM, 5. ilość miejsc siedzących 24 z kierowcą, 6. klimatyzacja centralna o mocy nie mniejszej niż 10 KW, 7. ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej, 8. centralny zamek sterowany z pilota i immobilizer, 9. oświetlenie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami, 10. koło zapasowe, 11. skrzynia biegów manualna 6 biegowa, 12. dodatkowy komplet kół, 13. ESP - stabilizuje tor jazdy zapobiegając wynoszeniu na zakrętach, 14. ASR - zapobiega poślizgowi kół napędowych podczas ruszania na śliskiej nawierzchni, 15. ABS - zapobiega zablokowaniu poszczególnych kół podczas hamowania, 16. EBD - rozdziela siłę hamowania pomiędzy osią przednią i tylną, 17. tachograf z ważną legalizacją, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. Warunki leasingu. 1. leasing operacyjny, 2. waluta umowy leasingu: PLN, 3. umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 rat leasingowych, 4. pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni po protokólarnym odbiorze pojazdu. 5. Leasingodawca umożliwi Zamawiającemu rozłożenie wartości kwoty wykupu na kolejne 36 miesięcy 6. opłata wstępna (czynsz inicjalny) w wysokości do 10% wartości netto przedmiotu leasingu, płatna: - do 5% w dniu podpisania umowy - do5% w dniu odbioru pojazdu, 7. wariant finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na runku międzybankowym, w oparciu o stopy bazowe WIBOR 1M, 8. wartość raty leasingowej na dzień otwarcia ofert - do wysokości 1,4 % netto przedmiotu leasingu. 9. wartość wykupu: do 30% ceny netto przedmiotu leasingu, 10. możliwość wykupu z prawem pierwokupu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej, 11. zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela z pośród co najmniej czterech firm ubezpieczeniowych przedstawionych zamawiającemu przez leasingodawcę, 12. prawną formę zabezpieczeń umowy leasingu stanowić będzie weksel, 13. Zapłata czynszu inicjalnego (opłata wstępna), rat leasingowych i kwota wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec leasingobiorcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. 4.4. Informuję, iż wszelkie nazwy, znaki towarowe, technologie, pochodzenie materiałów - użyte w opisie przedmiotu zamówienia, należy przyjmować, jako równoważne - inne odpowiadające tej klasie i jakości - to znaczy o parametrach nie gorszych jak ujęto w opisie zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego pojazd spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.5. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania z ofertą wadium w wysokości 3 800,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarnadabrowka.pl - w zakładce przetargi - zamówienia publiczne - Gminny Ośrodek Kultury
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach