Przetargi.pl
Realizacja zadania: Konserwacja dachów zabytkowych budynków z kolekcji Muzeum we Wdzydzach

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich ogłasza przetarg

 • Adres: 83-406 Wąglikowice,
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6861130 , fax. 58 6861130
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
  83-406 Wąglikowice, woj. pomorskie
  tel. 58 6861130, fax. 58 6861130
  REGON: 00064911400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadania: Konserwacja dachów zabytkowych budynków z kolekcji Muzeum we Wdzydzach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania: Konserwacja dachów zabytkowych budynków z kolekcji Muzeum we Wdzydzach. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę słomy; 2) demontaż całego starego poszycia dachów na 3 budynkach i częściowy demontaż starego poszycia dachu na 1 budynku; 3) wymiana desek wiatrowych (wiatrownic); 4) poszycie całych dachów nową słomą na 3 budynkach i częściowe poszycie dachu nową słomą na 1 budynku; 5) wymiana koziołków kalenicowych na 1 budynku. 3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: 1) Projekt budowlany - załącznik nr A do SIWZ, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr B do SIWZ, 3) Przedmiar robót - załącznik nr C do SIWZ. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności przedmiaru z projektem budowlanym zakres prac należy przyjąć w oparciu o projekt budowlany. 4. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i materiały budowlane wbudowane przez Wykonawcę na okres 3 lat licząc od daty ich odbioru końcowego. 6. Z uwagi na specyfikę robót zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum-wdzydze.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach