Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych, parkowych i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych mieszanych gromadzonych na placach zabaw i rekreacji, w Parku Wiejskim w Kobylnicy i na posesji Urzędu Gminy Kobylnica oraz całoroczne utrzymanie przystanków, znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica (Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3)

Gmina Kobylnica ogłasza przetarg

 • Adres: 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842-90-70 , fax. 59 842-90-72
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobylnica
  ul. Główna 20 20
  76-251 Kobylnica, woj. pomorskie
  tel. 59 842-90-70, fax. 59 842-90-72
  REGON: 77097983200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie opróżniania koszy ulicznych, parkowych i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych mieszanych gromadzonych na placach zabaw i rekreacji, w Parku Wiejskim w Kobylnicy i na posesji Urzędu Gminy Kobylnica oraz całoroczne utrzymanie przystanków, znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica (Zadanie Nr 1, Nr 2 i Nr 3)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: 1) Zadanie Nr 1 dot. opróżniania koszy parkowych i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych mieszanych gromadzonych na placach zabaw i rekreacji znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica oraz w Parku Wiejskim w Kobylnicy i na posesji Urzędu Gminy Kobylnica 2) Zadanie Nr 2 dot. utrzymania czystości koszy ulicznych wraz z ich opróżnianiem oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych mieszanych gromadzonych wzdłuż ciągów ulic na terenie Gminy Kobylnica 3) Zadanie Nr 3 dot. całorocznego utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych wraz z opróżnianiem koszy ulicznych oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych mieszanych gromadzonych na przystankach autobusowych na terenie Gminy Kobylnica. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kobylnica.tensoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach