Przetargi.pl
Świadczenie zorganizowania i przeprowadzenia czterech wyjazdów edukacyjnych dla 200 beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-432 Gdańsk, ul. Konrada Leczkowa 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3423150 , fax. 58 3423151
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
  ul. Konrada Leczkowa 1A 1A
  80-432 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3423150, fax. 58 3423151
  REGON: 00283702100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie zorganizowania i przeprowadzenia czterech wyjazdów edukacyjnych dla 200 beneficjentów projektu Systematycznie do celu (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1), realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie czterech wyjazdów edukacyjnych (cztery turnusy) dla 200 osób w ramach projektu systemowego Systematycznie do celu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację szkoleń w następujących terminach: Wiosenna Szkoła Zdrowia: I turnus od 08 do 09 czerwiec 2013 roku (dla 50 osób w tym ok. 24 osoby dorosłe i ok. 26 dzieci), Letnia Szkoła dla Rodzica: II turnus od 20 do 21 lipiec 2013 roku (dla 50 osób w tym ok. 17 osoby dorosłe i ok. 33 dzieci), Letnia Szkoła dla Rodzica: III turnus od 27 do 28 lipiec 2013 roku (dla 50 osób w tym ok. 17 osoby dorosłe i ok. 33 dzieci), Jesienna Szkoła Zatrudnienia: IV turnus od 06 do 08 września 2013 roku (dla 50 osób w tym ok. 29 osoby dorosłe i ok. 21 dzieci). 3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje szczegółowego programu wyjazdów edukacyjnych, szczegółowego programu zajęć dla dzieci na wszystkie cztery wyjazdy w dniu podpisania umowy. 4. Celem wyjazdów edukacyjnych jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i zdrowotnej beneficjentów projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej oraz przygotowanie ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 5. Wyjazdy edukacyjne muszą zakończyć się wydaniem stosownego dyplomu o udziale w Wiosennej Szkole Zdrowia, Letniej Szkole dla Rodzica i Jesiennej Szkole Zatrudnienia dla dorosłych oraz dzieci z informacją o programie szkoleń, czasie trwania szkoleń. Dyplom musi zawierać obowiązujące logotypy dostępne w biurze projektu i informację dotyczącą współfinansowania szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzór dyplomu musi być przedłożony do akceptacji MOPR w Gdańsku 5 dni przed pierwszym planowanym wyjazdem. 6. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia z zakresu dietetyki, fitnessu, nordic walking stomatologii, wizażu/stylizacji materiały tekstowe (z logotypami projektu i informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Ponadto wykonawca przygotuje prezentacje multimedialne (z logotypami projektu i informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), zgodne z tematyką szkolenia oraz przed każdym spotkaniem będzie informował beneficjentów, iż szkolenia organizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie materiały dydaktyczne muszą być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia danego bloku szkoleniowego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i dydaktycznych przygotowanych przez niego do celów realizacji wyjazdów edukacyjnych będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Kompletna lista uczestników danego wyjazdu edukacyjnego (w tym wiek dzieci) podana zostanie najpóźniej 5 dni przed każdym wyjazdem edukacyjnym. Wstępnie przewidujemy, że najmłodsze dziecko może być w wieku 3 lat, a najstarsze około 14 lat. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycje kadry o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń i pozostałych zajęć, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do oferty. Nie dopuszcza się sytuacji, że prowadzący zajęcia nie pojawią się w wyznaczonych terminach na wyznaczonych wyjazdach. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić miejsce/miejsca wykonywania zadania - adres i nazwę ośrodka/ośrodków oraz oświadczenie, że ośrodek/ośrodki spełnia/spełniają wymagania przedstawione w SIWZ. 3. Oznakowanie wszystkich list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, list odbioru cateringu i noclegu, list odbioru dyplomów, sprawozdań, zestawień, prezentacji multimedialnych, pism itp. poprzez umieszczenia logotypów według Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne w biurze projektu. 4. Informowanie uczestników wyjazdów edukacyjnych, iż szkolenia i wyjazd organizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. W wyjątkowych, losowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza wymianę kadry na osoby o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SIWZ. Wymaga to niezwłocznego uzgodnienia z Zamawiającym oraz niezwłocznego dostarczenia do Zamawiającego stosownej informacji i dokumentów potwierdzających kwalifikacje nowej osoby. 6. Wyznaczenie osoby do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za dbałość o wysoką jakość zajęć i upoważnionej do podejmowania wiążących decyzji w kwestiach związanych z realizowanymi wyjazdami edukacyjnymi. 7. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji wyjazdów edukacyjnych, w tym list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, list odbioru dyplomów, list odbioru cateringu i noclegu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania podpisanych przez uczestników wyjazdu list pracownikowi biura projektu obecnemu na wyjeździe. 8. Wykonawca zobowiązany jest do: a) sporządzenia sprawozdań podsumowujących z przeprowadzonych wyjazdów edukacyjnych (pierwsze sprawozdanie po zakończonym I turnusie, drugie sprawozdanie po zakończonym II i III turnusie, trzecie sprawozdanie po zakończonym IV turnusie) w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) oraz przekazania ich wraz z fakturami, b) wydrukowania, rozprowadzenia i zebrania ankiet ewaluacyjnych w wersji papierowej po ostatnich zajęciach danego wyjazdu edukacyjnego, c) podsumowania ankiet ewaluacyjnych (pierwsze podsumowanie ankiet po zakończonym I turnusie, drugie podsumowanie ankiet po zakończonym II i III turnusie, trzecie podsumowanie ankiet po zakończonym IV turnusie) w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) oraz przekazania podsumowań wraz z ankietami ewaluacyjnymi razem z fakturami. 9. Umożliwienie przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli realizowanego szkolenia w miejscu ich odbywania przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą. Dotyczy to m.in. przeprowadzenia ankiet oceniających jakość świadczonych usług. 10. Każdy beneficjent musi otrzymywać na własność przed danym blokiem szkoleniowym: a) harmonogram wyjazdu edukacyjnego w formie papierowej, b) materiały dydaktyczne i tekstowe (w tym wydruk prezentacji) w formie papierowej dotyczy Wiosennej Szkoły Zdrowia i Jesiennej Szkoły Zatrudnienia. c) zestaw do higieny jamy ustnej dotyczy Wiosennej Szkoły Zdrowia, - dla dorosłych (szczoteczka do zębów dla dorosłych - o twardości średniej, posiadająca włókna czyszczące, polerujące i czyszczące przestrzenie międzyzębowe, posiadająca specjalną powierzchnię czyszczącą język i wewnętrzną stronę policzków, pasta do zębów 75 ml, nici dentystyczne 50 m, płyn do płukania jamy ustnej 500 ml) - dla dzieci (szczoteczka do zębów dla dzieci - o twardości miękkiej, posiadająca włókna czyszczące, polerujące i czyszczące przestrzenie międzyzębowe, posiadająca specjalną powierzchnię czyszczącą język i wewnętrzną stronę policzków, pasta do zębów dla dzieci 75ml), d) kompas i kserokopię mapy terenu dla dzieci dotyczy Letniej Szkoły dla Rodzica, e) zestaw ćwiczeń do fitnessu na płytach DVD dla osób dorosłych oraz kijki do nordic walking dla dorosłych dotyczy Wiosennej Szkoły Zdrowia, f) zestaw kosmetyków do wykonania makijażu dla ok. 29 kobiet, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej uczestniczki (podkład, puder, korektor, tusz do rzęs, błyszczyk lub pomadka, kredka do oczu oraz mleczko do demakijażu) dotyczy Jesiennej Szkoły Zatrudnienia. 11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na zajęcia dla dzieci materiały w ilości, która pozwoli na prawidłową realizację programu zajęć dla dzieci typu: bloki rysunkowe białe i kolorowe A3 i A4, kolorowe bibuły, kleje, komplety kredek ołówkowych i świecowych, kolorowanki, farby plakatowe, pędzelki, bajki na płytach DVD itp. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom z Letniej Szkoły dla Rodzica i Jesiennej Szkoły Zatrudnienia atrakcję - przejażdżkę wozem drabiniastym. 13. Szczegóły wyjazdu edukacyjnego Wiosenna Szkoła Zdrowia: a) Jeden nocleg dla 50 osób w pokojach 2, 3, 4 lub 5 osobowych (zależnie od liczebności rodziny). Ostateczny skład rodzin znany będzie 5 dni przed wyjazdem. Zakwaterowanie musi odbywać się w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie o standardzie nie mniejszym niż hotel dwugwiazdkowy. Standard pokoi określa ustawa o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169). Zamawiający wymaga, żeby dla każdej osoby były przygotowane ręczniki typu frotte. b) Wyżywienie dla 50 osób w tym: sobota: drożdżówka, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja grillowa lub bufetowa zależnie od pogody, niedziela: śniadanie I, śniadanie II w formie stołu szwedzkiego z różnymi owocami, obiad dwudaniowy, podwieczorek, woda - bez ograniczeń, soki owocowe - bez ograniczeń, kawa sypana - bez ograniczeń, kawa rozpuszczalna - bez ograniczeń, herbata - bez ograniczeń, mleczko - bez ograniczeń, cukier - bez ograniczeń. Posiłki winny posiadać walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty dostępne na rynku. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Świadczenie usług żywienia odbywać się powinno wg ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914). Wykonawca powinien w codziennym jadłospisie uwzględnić produkty ze wszystkich grup: produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, produkty dostarczające pełnowartościowego białka. Zasada urozmaicenia powinna dotyczyć wszystkich posiłków. Dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze zalecanego przez Instytut Żywności i Żywienia. Wykonawca zapewnia jednorazowe naczynia. 14. Szczegóły wyjazdu edukacyjnego Letnia Szkoła dla Rodzica: a) Jeden nocleg dla 50 osób x 2 turnusy w pokojach 2, 3, 4 lub 5 osobowych (zależnie od liczebności rodziny). Ostateczny skład rodzin znany będzie 5 dni przed wyjazdem. Zakwaterowanie musi odbywać się w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie o standardzie nie mniejszym niż hotel dwugwiazdkowy. Standard pokoi określa ustawa o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169). Zamawiający wymaga, żeby dla każdej osoby były przygotowane ręczniki typu frotte. b) Wyżywienie dla 50 osób x 2 turnusy w tym: sobota: drożdżówka, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja grillowa lub bufetowa zależnie od pogody, niedziela: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, woda - bez ograniczeń, soki owocowe - bez ograniczeń, kawa sypana - bez ograniczeń, kawa rozpuszczalna - bez ograniczeń, herbata - bez ograniczeń, mleczko - bez ograniczeń, cukier - bez ograniczeń. Posiłki winny posiadać walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty dostępne na rynku. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Świadczenie usług żywienia odbywać się powinno wg ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914). Wykonawca powinien w codziennym jadłospisie uwzględnić produkty ze wszystkich grup: produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, produkty dostarczające pełnowartościowego białka. Zasada urozmaicenia powinna dotyczyć wszystkich posiłków. Dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze zalecanego przez Instytut Żywności i Żywienia. Wykonawca zapewnia jednorazowe naczynia. 15. Szczegóły wyjazdu edukacyjnego Jesienna Szkoła Zatrudnienia: a) Dwa noclegi dla 50 osób w pokojach 2, 3, 4 lub 5 osobowych (zależnie od liczebności rodziny). Ostateczny skład rodzin znany będzie 5 dni przed wyjazdem. Zakwaterowanie musi odbywać się w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie o standardzie nie mniejszym niż hotel dwugwiazdkowy. Standard pokoi określa ustawa o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169). Zamawiający wymaga, żeby dla każdej osoby były przygotowane ręczniki typu frotte. b) Wyżywienie dla 50 osób w tym: piątek: drożdżówka, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja sobota: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja grillowa lub bufetowa zależnie od pogody, niedziela: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, woda - bez ograniczeń, soki owocowe - bez ograniczeń, kawa sypana - bez ograniczeń, kawa rozpuszczalna - bez ograniczeń, herbata - bez ograniczeń, mleczko - bez ograniczeń, cukier - bez ograniczeń. Posiłki winny posiadać walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty dostępne na rynku. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Świadczenie usług żywienia odbywać się powinno wg ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914). Wykonawca powinien w codziennym jadłospisie uwzględnić produkty ze wszystkich grup: produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, produkty dostarczające pełnowartościowego białka. Zasada urozmaicenia powinna dotyczyć wszystkich posiłków. Dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze zalecanego przez Instytut Żywności i Żywienia. Wykonawca zapewnia jednorazowe naczynia. 16. Zorganizowanie szkoleń dla dorosłych i dzieci wg tabel zawartych w siwz. 17. Na każdym wyjeździe edukacyjnym (w dniu przyjazdu, po zakwaterowaniu) Wykonawca musi zorganizować spotkanie z policjantem w celu przekazania informacji dotyczącej zachowania bezpieczeństwa. 18. Zorganizowanie zajęć dla dzieci. 19. Zorganizowanie przez Wykonawcę ogniska/grilla (zależne od pogody) oraz zabaw integracyjnych, karaoke podczas każdego z wyjazdów. 20. Każdy wyjazd edukacyjny musi zakończyć się spotkaniem podsumowującym, na którym zostaną rozdane dyplomy. 21. Dojazd uczestników na wszystkie wyjazdy edukacyjne zapewnia Wykonawca. Transport musi odbywać się autokarem posiadającym aktualne badania techniczne, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym (w tym wymagane prawem zezwolenia i licencje dla firmy przewozowej), obsługiwanym przez kierowców posiadających odpowiednie wymagania do kierowania pojazdami i samochodami służącymi do przewozu osób. Pojazd musi posiadać sprawną klimatyzację, sprzęt DVD (ze względu na dzieci) z bajkami dla dzieci na trasie: Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 1a do ... , oraz z ... do Gdańsk Wrzeszcz ul. Leczkowa 1a (z możliwością zatrzymania i wysiadki uczestników w Gdańsku Głównym). Godziny wyjazdów beneficjentów z Gdańska 08.15, godziny wyjazdów z obiektów świadczących usługi hotelarskie 19.00. 22. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników i opiekunów czterech wyjazdów edukacyjnych od pierwszego do ostatniego dnia wyjazdu edukacyjnego (zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu na wyjeździe edukacyjnym) na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł. Ostateczna lista uczestników z danego wyjazdu zostanie podana 5 dni przed każdym wyjazdem. Ubezpieczenie musi obejmować cztery dodatkowe osoby z listy rezerwowej (dotyczy każdego z czterech wyjazdów) na wypadek, gdyby ktoś z uczestników nie stawił się w dniu wyjazdu. Świadczenie podstawowe ubezpieczenia: suma ubezpieczenia z tytułu śmierci 10 000zł, suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000zł. Świadczenia dodatkowe: Wysokość świadczenia z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa 10 000zł, wysokość świadczenia dodatkowego z tytułu zwrotu kosztów leczenia 3 000zł, wysokość zwrotu kosztów naprawy/zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 500zł, wysokość diety szpitalnej 100zł, wysokość świadczenia dodatkowego z tytułu rekonwalescencji 50zł. W razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego z wyjazdami edukacyjnymi w drodze do i z miejsca wyjazdu edukacyjnego. Ubezpieczenie jest ważne do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, na dowód czego załączy polisę ubezpieczeniową stanowiącą załącznik nr 6 do umowy. 23. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, w razie konieczności, opiekę medyczną i pielęgniarską. 24. Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych uczestników wyłącznie w zakresie realizacji danego wyjazdu edukacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zm.). Miejsce szkolenia: 1. Obiekt świadczący usługi hotelarskie o standardzie nie mniejszym niż hotel dwugwiazdkowy musi być usytuowany nie mniej niż 20 km od Gdańska i nie więcej niż 130 km od Gdańska (mierząc przy pomocy popularnych portali internetowych wykorzystując funkcję odległości np. Docelu), w odległości nie większej niż 350 m od kąpieliska i z dostępem do kąpieliska, pokoje muszą być usytuowane w jednym budynku, nie dopuszcza się zakwaterowania uczestników wyjazdów edukacyjnych w wolnostojących domkach. Uczestnicy zajęć w danym turnusie muszą być zakwaterowani w jednym ośrodku - hotelu. Poszczególne wyjazdy edukacyjne mogą być realizowane (zakwaterowane) w różnych obiektach. 2. Pokoje oraz sale szkoleniowe 3. Zajęcia muszą odbywać się w salach: a) Wiosenna Szkoła Zdrowia: Sala I przeznaczona na zajęcia dla 24 osób przystosowana do zajęć o tematyce w powyżej tabeli, Sala II przeznaczona na zajęcia ruchowe dla 26 dzieci z całodniowym dostępem, Sala III dla najmłodszych dzieci przeznaczona do oglądania bajek i prowadzenia zajęć plastycznych itp. z całodniowym dostępem. b) Letnia Szkoła dla Rodzica: Sala I przeznaczona na szkolenia dla 17 osób w godz. od 09.00 do 14.00, Sala II przeznaczona na zajęcia ruchowe dla 33 dzieci z całodniowym dostępem, Sala III dla najmłodszych dzieci przeznaczona do oglądania bajek i prowadzenia zajęć plastycznych itp. z całodniowym dostępem, Swobodny, bezpłatny i całodzienny dostęp do: placu zabaw, boiska piłki nożnej/piłki siatkowej, kąpieliska. c) Jesienna Szkoła Zatrudnienia: Sala I przeznaczona na szkolenia dla 29 osób z całodniowym dostępem, Sala II przeznaczona na zajęcia ruchowe dla 21 dzieci z całodniowym dostępem, Sala III dla najmłodszych dzieci przeznaczona do oglądania bajek i prowadzenia zajęć plastycznych itp. z całodniowym dostępem, Jedno pomieszczenie w którym swobodnie można prowadzić terapię grupową po 7 osób z całodniowym dostępem. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: sprzęt audiowizualny, projektor i ekran projekcyjny na wszystkie dni wyjazdów edukacyjnych, naczynia plastikowe (sztućce, talerzyki, kubki), urządzenia i naczynia niezbędne do przygotowania zajęć praktycznych m.in. pokaz gotowania. 5. Budynek oraz sale szkoleniowe muszą zostać oznakowane informacją o nazwie szkolenia, czasie trwania szkolenia, numerem sali szkoleniowej, w której odbywają się zajęcia oraz planem dnia wyjazdu edukacyjnego. 6. Autokar musi być oznaczony informacją, że dany wyjazd edukacyjny jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. MOPR w Gdańsku przekaże wzór wszystkich niezbędnych dokumentów po podpisaniu umowy. Przy kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635511004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach