Przetargi.pl
Kredyt / Pożyczka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8342281 w. 307 , fax. 059 8342459
 • Data zamieszczenia: 2015-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
  ul. Szczecińska 16 16
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 059 8342281 w. 307, fax. 059 8342459
  REGON: 77148060300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt / Pożyczka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: kredytu / pożyczki SP ZOZ w Człuchowie w kwocie: 3 000 000 ,00 zł słownie: trzech milionów zł i 00/100 złotych 2. Okres Finansowania: Nie dłuższy niż 10 lat. Nie krótszy niż 5 lat 3. Hipotetyczna data wypłacenia środków: 29.12.2015 r. 4. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 3M w skali roku obowiązującego na dzień 13.11.2015r. w wysokości 1,73 % + stała marża. Datę naliczania stawki WIBOR 3M należy przyjąć jako ostatni dzień danego miesiąca, w którym kończy się poprzedni okres rozliczeniowy. 5. Okres Karencji (okres przesunięcia rozpoczęcia spłaty zobowiązania względem Wykonawcy przez Zamawiającego w czasie trwania umowy) podlega ocenie punktowej oferty. Minimalny okres to 3 lata. 6. Termin spłaty rat przez zamawiającego: Kapitał spłacany po zakończeniu okresu karencji w ratach zgodnych z harmonogramem zaoferowanym przez wykonawcę 7. Termin spłaty odsetek: od malejącego kapitału zgodnie z harmonogramem. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec Wykonawcy bez naliczania przez Wykonawcę prowizji i dodatkowych opłat. Spłata nastąpi wraz z ratą. 9. Zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakichkolwiek prowizji przez wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność poniższych zasad spłaty wierzytelności: przez cały okres spłaty 11. Sposób zabezpieczenia transakcji: poręczenie organu właścicielskiego 12. Zamawiający nie dopuszcza naliczania prowizji. Jedyny koszt realizacji zamówienia stanowią stała marża wykonawczy i WIBOR 3M. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 15. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 16. Rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej 17. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia lub jego całości podwykonawcy: Żąda się wykazania w ofercie części, dla której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: KARENCJA
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SPZOZ-CZLUCHOW.PL
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach