Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej.ZP/46/055/U/15

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 24 00 , fax. +48 58 347 29 13
 • Data zamieszczenia: 2015-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej.ZP/46/055/U/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: część A - ubezpieczenie jachtów, łodzi motorowych i sprzętu wodnego część B - ubezpieczenie jachtów pełnomorskich Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest dla części A w załącznikach nr 11a, 12,13,14 do SIWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest dla części B w załącznikach nr 11b,15,16 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium została określona w kwocie 3.200,00 PLN dla części A Kwota wadium została określona w kwocie 3.100,00 PLN dla części B Składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia należy wnieść wadium w wysokości stanowiącej sumę wymaganych kwot w poszczególnych częściach. Szczegółowe informacje na temat wadium zawarte w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Akceptacja klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach